Zmiany wprowadzi nowelizacja Karty Nauczyciela uchwalona przy okazji zmian dotyczących kształcenia zawodowego. Od 1 stycznia 2019 r. nauczyciel będzie oceniany wyłącznie na podstawie przepisów rozporządzenia. MEN już przygotował już projekt jego nowelizacji.

 

Ocena nauczyciela mniej skomplikowana>>

 

Wszystkie kryteria oceniania zostają

Nowelizacja nie będzie duża, polega na usunięciu z rozporządzenia odniesienia do wskaźników oceniania określanych w szkolnych regulaminach. Nauczyciel mianowany nadal będzie musiał spełnić 23 kryteria, nauczyciel stażysta 11 - weryfikowane to będzie w skali od 0 do 3. Poziom spełnienia poszczególnych kryteriów ocenia się w procentach - ocenę wyróżniająca otrzyma pedagog, który spełni wymogi w 95 proc. Uzyskanie oceny bardzo dobrej wymaga spełnienia kryteriów w stopniu nie mniejszym niż 80 proc., a oceny dobrej 55 proc.

 

 

 

Część nauczycieli bez szans na najwyższą notę

O likwidację regulaminów oceniania nauczycieli od początku apelowali związkowcy, podkreślając, że spowoduje chaos i sprawi, że nauczyciele będą różnie oceniani za to samo. Domagali się też, by rozporządzenie podlegało uzgodnieniom, a nie jedynie konsultacjom - opinie zgłoszone w trakcie uzgodnień byłyby dla resortu wiążące.

 

Tych postulatów nie uwzględniło MEN - rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 5) weszło w życie 3 stycznia 2019 r.