Nauczycieli religii w przedszkolu zatrudnia się zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 191). Dyrektor przedszkola zatrudnia nauczyciela religii (katechetę przedszkolnego) wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola, wydanego przez:
1) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego,
2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.
Cofnięcie takiego skierowania jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu.
O cofnięciu skierowania właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych powiadamiają dyrektora przedszkola oraz organ prowadzący. Na okres pozostały do końca roku przedszkolnego kościół lub inny związek wyznaniowy może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane.
Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w grupie międzyszkolnej lub pozaprzedszkolnym punkcie katechetycznym albo uczący na terenie kilku przedszkoli jest zatrudniany przez dyrektora przedszkola wskazanego przez organ prowadzący lub przez organ prowadzący wskazany w porozumieniu, które jest zawierane w sytuacji, gdy w grupie międzyszkolnej lub pozaprzedszkolnym punkcie katechetycznym uczestniczą wychowankowie przedszkoli prowadzonych przez różne organy prowadzące.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: Kwalifikacje nauczyciela etyki: wystarczy przygotowanie z filozofii