- Warto podkreślić, że śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Termin ustalenia tych ocen, określa statut szkoły - poinformowała rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Dodała, że ewentualne zmiany w statucie szkoły może wprowadzić rada pedagogiczna tej szkoły.

 

 

- Po 17 stycznia, czyli po zakończeniu ferii, mamy nadzieję wrócić przynajmniej stopniowo do nauczania stacjonarnego - powiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że wszystko zależy od sytuacji epidemicznej. Nadal otwarte pozostają przedszkola i żłobki, a rodzice dzieci do lat 8 dostaną zasiłki. Między 23 grudnia a 4 stycznia w szkołach jest przerwa świąteczna, a po niej mają być ferie zimowe w jednym terminie dla uczniów w całym kraju – od 4 do 17 stycznia.

Czytaj w LEX: Organizacja pracy szkół w okresie całkowitego zawieszenia zajęć z powodu epidemii >

 

Zamknięte szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Między 23 grudnia a 4 stycznia w szkołach jest przerwa świąteczna, a po niej mają być ferie zimowe w jednym terminie dla uczniów w całym kraju – od 4 do 17 stycznia. Jak podaje MEN, od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - listopad 2020 >

 

W klasie IV technikum i semestrze programowo najwyższym szkoły policealnej, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń–luty 2021r., dyrektor szkoły może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

 

Sprzęt nie może wpływać na ocenę

Resort edukacji w swojej liście dobrych praktyk ujął problem oceniania uczniów w czasie, gdy szkoła działa w trybie zdalnym lub hybrydowym. MEN chce m.in. wyeliminować sytuacje, gdy uczniom zadaje się dużą liczbę zadań - oceniając pracę, nauczyciel musi wziąć pod uwagę możliwości psychofizyczne ucznia do rozwiązywania zadań. Będzie musiał wziąć też pod uwagę wiele czynników, które tak naprawdę trudno mu będzie samodzielnie zweryfikować, bowiem na ocenę ucznia nie mogą wpływać ograniczenia związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do internetu (gdy takie problemy występują, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób). Na ocenę nie może wpływać również poziom kompetencji informatycznych ucznia oraz to, czy ma dostęp do drukarki.

Sprawdź w LEX: Co należy odnotować w dzienniku lekcyjnym w okresie, kiedy zajęcia lekcyjne w szkołach zostały odwołane z powodu pandemii? >

 

Według listy dobrych praktyk, nauczyciele:

  • mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany,ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia;
  • mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
  • wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, a jeżeli uczeń nie nadeśle rozwiązania, to powinni przypomnieć o tym jemu lub jego rodzicowi.

 

Sprawdź w LEX: Jakie działania musi podjąć dyrektor szkoły, jeżeli nauczyciel wystawił końcową ocenę roczną z naruszeniem przepisów prawa?  >

Według art. 44b ustawy o systemie oświaty, nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. - Ocenianie postępów ucznia w czasie edukacji zdalnej nie powinno się zbytnio różnić od oceniania w edukacji stacjonarnej w zakresie wymagań edukacyjnych, które nauczyciele mają obowiązek przedstawić uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego. Zmienić się mogą, i zapewne będzie taka potrzeba, formy oceniania, np. sprawdzian będzie przeprowadzany za pośrednictwem platformy używanej w szkole lub innych komunikatorów, nadal jednak będzie to ocena ze sprawdzianu a kryteria muszą być zgodne z wymaganiami edukacyjnymi - uważa Alicja Kapcia.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor ma prawo lub obowiązek wstrzymać klasyfikację roczną ucznia w przypadku, gdy otrzymuje informację od jednego z rodziców, że dziecko jest chore na depresję? >