Przejawia się to w obowiązku uzyskania pozytywnej opinii podczas wydawania zezwolenia na założenie publicznej szkoły lub placówki przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną aniżeli jednostka samorządu terytorialnego. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 58 ust. 3 u.s.o., założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymagać będzie zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. W założeniach twórców projektu, zmiana zapisu art. 58 u.s.o. ma na celu uniemożliwienie próby zastąpienia szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego publiczną szkołą prowadzoną przez inny podmiot, czyli szkołą, której co do zasady ma być jedynie uzupełnieniem sieci.
Istotne znaczenie, zwłaszcza dla jednostek samorządu terytorialnego odgrywać będzie znowelizowany zapis art. 59 ust. 2 u.s.o. Wprowadzona nowelizacja ma na celu (zgodnie z projektem zmian) uniemożliwienie zlikwidowania lub przekształcenia szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Pozytywna opinia kuratora z dniem 23 stycznia 2016 r. staje się więc nieodłącznym elementem procedury likwidacyjnej szkoły lub placówki. W przypadku szkoły artystycznej prowadzonej prze jednostkę samorządu terytorialnego – wymagana będzie pozytywna opinia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

I Zjazd Akademii Rozwoju Szkoły i Przedszkola 2015/2016 - Warszawa, 25 lutego 2016 r.>>

Opinia wydawana będzie w drodze postanowienia, na które przysługiwać będzie:

  1. zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – w przypadku postanowienia wydanego przez kuratora oświaty,
  2. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku postawienia wydanego przez tego ministra.

Należy podkreślić, że nowe uregulowania mają również zastosowanie do spraw, w których proces likwidacji lub przekształcenia rozpoczął się, ale nie został zakończony ostateczną uchwałą o likwidacji lub przekształceniu uchwaloną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej – a więc przed dniem 23 stycznia 2016 r. Stanowi o tym zapis art. 17 u.z.u.s.o. z 2015 r.
Kurator będzie opiniował sieć publicznych przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez gminy i powiaty. Realizacji tego celu ma służyć rozwiązanie zaproponowane w treści art. 14a ust. 2 u.s.o., zgodnie z którym ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego, następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z obowiązkiem zapewnienia wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie gminy obowiązanym do realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego możliwości spełnienia tego obowiązku.
Analogiczne rozwiązanie zostało wprowadzone w odniesieniu od ustalanych przez radę gminy lub radę powiatu sieci publicznych szkół. W wyniku wprowadzonych zmian, kurator oświaty posiada prawem przypisane kompetencje do wydania opinii w sprawie zgodności planu sieci z realizacją obowiązku zapewnienia dzieciom i młodzieży zamieszkałych na terenie danej jednostki realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Również w tej kwestii ustalenie sieci obwarowane jest uzyskaniem pozytywnej opinii.

Kurator skontroluje plan doskonalenia nauczycieli>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł