Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe: Szkoła chce zatrudnić pracownika na stanowisku sekretarza szkoły. Jakie są procedury zatrudnienia takiego pracownika? Jakie jest wymagane wykształcenie, staż pracy? Czy do stażu pracy można zaliczyć pracę w sklepie?

Odpowiedź

Sekretarz szkoły to stanowisko pomocnicze

W pkt V lp. 4 części F tabeli II załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (r.w.p.s.), stanowisko sekretarza szkoły jest zaliczane do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi. Taka osoba jest zatrudniana na umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (u.p.s.). Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe kandydata na to stanowisko wybiera dyrektor szkoły i nie ma obowiązku poprzedzenia zawarcia umowy o pracę przeprowadzeniem konkursu, który jest wymagany przy obsadzaniu stanowisk urzędniczych (art. 11 ust. 1 u.p.s.), natomiast na zasadzie dobrowolności może zostać zorganizowany nabór.

 

Jakie wykształcenie musi posiadać sekretarz

W samorządowej szkole do zajmowania stanowiska sekretarza wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego (lub średniego branżowego) o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na tym stanowisku oraz 5-letniego stażu pracy, zgodnie z pkt V lp. 4 części F tabeli II załącznika nr 3 do r.w.p.s. Profil wykształcenia na tym stanowisku nie został doprecyzowany, a w związku z tym powinien go doprecyzować pracodawca przez pryzmat zakresu obowiązków sekretarza danej szkoły. Zazwyczaj na tym stanowisku przeważają obowiązki o charakterze administracyjno-ekonomicznym, a więc skoro profil wykształcenia ma umożliwiać wykonywanie zadań na stanowisku, na ogół wymagane jest wykształcenie średnie o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub innym obejmującym te sfery zadań (np. księgowym).

Jaki staż pracy jest wymagany

Jeśli chodzi o staż pracy, ustawodawca nie sprecyzował, że ma to być staż o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, a więc można uwzględnić ogólny staż pracy pracownika, w tym np. pracę w sklepie, pod warunkiem że bardziej rygorystyczne wymogi kwalifikacyjne nie obowiązują na podstawie wewnętrznych regulacji danej szkoły. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 u.p.s. pracodawca określa w regulaminie wynagradzania wymagania kwalifikacyjne pracowników, w tym dla sekretarza szkoły, może sprecyzować wykształcenie, czy powiązać staż z zajmowaniem podobnego stanowiska.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe:

Jak zatrudnić nauczyciela w filii biblioteki publicznej? >

Jak prawidłowo zatrudnić nauczyciela na zastępstwo? >

Zgoda nauczyciela korzystającego z ograniczenia zatrudnienia na zwiększenie wymiaru zatrudnienia na innym stanowisku - POBIERZ WZÓR >