Nauczyciel kontraktowy miał przedłużony staż do listopada 2009 r. w związku z nieobecnością (ciąża zwolnienie lekarskie). Nauczyciel nie złożył wniosku o postępowanie kwalifikacyjne w roku 2009, bo w listopadzie skończył staż, a przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - dalej KN, stanowią że nauczyciel stażysta i kontraktowy składają wniosek o postępowanie kwalifikacyjne w roku uzyskanie pozytywnej oceny.
Ocena miała miejsce w grudniu 2009 r. i wtedy nauczyciel zakończył przedłużony staż - kiedy więc powinien złożyć wniosek o postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego?
Czy może go złożyć w terminie do 30 czerwca 2010 r.?

Nauczyciel powinien wystąpić do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w roku kalendarzowym, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Jeżeli ocenę uzyskał w 2009 r., to w 2009 r. powinna wystąpić z wnioskiem.
Zgodnie bowiem z przepisami art. 9d ust. 7 KN nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Jan Chojnacki