Nauczyciel, którego chcemy zatrudnić, legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. W toku studiów zrealizował praktyki zawodowe w wymiarze 150 godzin.
Czy ma odpowiednie kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r.?
Czy powinien uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne?

Według mojej opinii osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej posiada kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela-pedagoga w szkołach ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcącym, technikum). Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć dyrektor szkoły.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) - dalej r.k.n. W § 20 ust. 1 r.k.n. wskazano, kto posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach ponadgimnazjalnych. W kontekście zadanego pytania należy pamiętać, że nauczyciel-pedagog powinien posiadać takie przygotowanie zawodowe (ukończyć taką specjalność), które będzie gwarantowało wykonanie zadań statutowych pedagoga szkolnego w konkretnej szkole. Pamiętajmy, że zadania nauczycieli-pedagogów w poszczególnych typach szkół są odmienne, ponieważ odmienne są potrzeby uczniów uczęszczających do konkretnych szkół. Zatem dyrektor szkoły zatrudniając osobę na to stanowisko powinien dokonać oceny kwalifikacji przyjmowanego nauczyciela pod kątem potrzeb. Oceny kwalifikacji zatrudnianej osoby dokonujemy poprzez porównanie programu ukończonego kierunku (specjalności) studiów z zadaniami jakie będzie realizować ta osoba na zajmowanym stanowisku. Z treści pytania wynika, że omawiana osoba legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Edukacji Narodowej pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą można uznać za specjalność odpowiadającą prowadzonym zajęciom przez nauczyciela-pedagoga w szkołach ponadgimnazjalnych. Należy jednak pamiętać, że taką wykładnię należy traktować jako nieoficjalną, która nie posiada umocowania prawnego. W takich przypadkach ostateczną decyzje podejmuje dyrektor szkoły. Ponadto należy pamiętać, że do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga wymagane jest również posiadanie przygotowania pedagogicznego. W myśl § 1 pkt 3 r.k.n. przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.
 
Krzysztof Lodziński