Czy dyrektor może nakazać nauczycielowi wykonywanie innych prac niż zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne?

Odpowiedź

Zakres zadań nauczycieli określa statut szkoły. Zadania i obowiązki nauczyciela opisane w statucie szkoły powinny wynikać z przepisów ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN.

Zakres obowiązków nauczyciela określa przede wszystkim KN i postanowienia umowy o pracę.

Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do realizacji w ramach czasu pracy innych zadań i czynności niż te wynikające z tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, o ile są to czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły.

Stosownie do art. 42 ust. 2 KN w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, ale nie powinny one wykraczać poza rodzaj pracy określony umową o pracę.

W obecnym stanie prawnym nie ma systemowego rozwiązania organizacji ww. zajęć, nie istnieje katalog innych zajęć statutowych, ponieważ zajęcia i czynności wynikają ze statutu szkoły.

O wymiarze zajęć i o tym, jakie zajęcia będą realizowane decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby szkoły oraz zainteresowania uczniów. W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela z 28.01.2016 r. (https://legislacja.rcl.gov.pl) określono: " Nie wyklucza możliwości prowadzenia np. zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole".

Mateusz Pilich w publikacji "Ustawa o systemie oświaty. Komentarz", wyd.VI, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015 stwierdził: "Określenie inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły jest bardzo ogólne i pozwala na różne wykładnie. Nie wchodząc głębiej w tę dość trudną i drażliwą kwestię, trzeba stwierdzić, że niewątpliwie dyrektor ma prawo nakładać na nauczycieli, poza zwykłymi obowiązkami dydaktycznymi, także obowiązki wynikające z ogólnych potrzeb szkoły /… / Są one zwykle "zajęciami doraźnymi", aczkolwiek niewykluczone jest także stałe przydzielenie różnych obowiązków najczęściej o charakterze organizacyjnym...". Można wśród nich wymienić np. przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, opiekę w trakcie wycieczek, rajdów, zawodów sportowych, organizacji uroczystości szkolnych itp.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów