Jak podaje resort pracy w pierwszym miesiącu wpłynęło już milion wniosków o świadczenie "Dobry start". Pieniądze - 300 zł co roku - wypłacane będą w każdym roku szkolnym, aż do czasu, gdy uczeń skończy dwadzieścia lat (lub 24 w przypadku uczniów z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Pieniądze dla każdego ucznia

Wniosek mogą składać rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni (osoby, które sprawują opiekę nad uczniem i złożyły wniosek o przysposobienie) oraz instytucje sprawujące opiekę nad uczniem. Oceną wniosków i wypłatą pieniędzy zajmą się gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - powiaty.

Świadczenie nie będzie przysługiwało w sytuacji kiedy dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

Wniosek przez internet lub osobiście

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli złożymy wniosek później wówczas samorząd ma 2 miesiące.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
 

Wniosek o 500 plus w wakacje, decyzja do października

Wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” na nowy okres świadczeniowy powinny złożyć zarówno rodziny, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”, jak i te, które są zainteresowane kontynuowaniem korzystania z otrzymywanego wsparcia.

W obu przypadkach należy pamiętać, że prawo do świadczenia jest ustalane na okres świadczeniowy, obejmujący pełny rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Jak podkreśla resort pracy, złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.