Na stronie internetowej MEN opublikowana została informacja Krystyny Szumilas, ministra edukacji narodowej, na temat kierunków planowanych działań w zakresie oświaty i wychowania przedstawiona na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu 11 stycznia 2012 roku.
Za swój najważniejszy cel minister Szumilas uznała dbałość o jakość kształcenia. - Szkoły i nauczyciele potrzebują czasu na poznanie znaczenia wprowadzonych zmian, ich zaakceptowanie i skuteczne, dające trwały efekt wprowadzenie w życie. Moim obowiązkiem jest stałe monitorowanie i ewentualne korygowanie niektórych rozwiązań, gdyby zaistniała taka potrzeba, a także wspieranie nauczycieli w ich wprowadzaniu – powiedziała.
Minister zwróciła także uwagę na kwestie: harmonijnego rozwoju ucznia; wprowadzenia oceny kluczowych kompetencji, zmiany systemu oceniania ucznia na podstawie klucza odpowiedzi na rzecz oceny holistycznej; utworzenie banku zadań przykładowych; konieczność zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej.
Celem ministerstwa będzie także stworzenie kompleksowego systemu wspierania szkół i placówek oświatowych w zakresie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 
Źródło: MEN, 12.01.2012 r.
Oprac. Alicja Bukowska