Zasady organizacji indywidualnego nauczania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157).
Wniosek nauczyciela (prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania) o udzielenie przez dyrektora zezwolenia na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w szkołach, musi mieć formę pisemną i musi zawierać uzasadnienie. Jak wynika z uzasadnienia projektu r.o.i.n., dookreślenie ma na celu ujednolicenie stosowania przez dyrektorów przedszkoli i szkół tej regulacji i tym samym ujednolicenie wymagań formalnych stawianych nauczycielom wnioskującym o odstąpienie od realizacji niektórych treści podstawy programowej.

Indywidualne nauczanie: rodzic ucznia może wystąpić o zwiększenie wymiaru zajęć>>