Ile pozostanie dyrektorowi gimnazjum godzin do jego dyspozycji w 3-letnim cyklu na zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów po odliczeniu 2 godz. (90 godz. - 88 godz.), które jest zobowiązany przeznaczyć na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych?

Proszę o przedstawienie praktycznego sposobu obliczeń

Będzie to 325 godzin. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) – dalej r.r.p.n., nowy ramowy plan nauczania w gimnazjum będzie m.in. określał wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN. W ust. 3 załącznika nr 3 do r.r.p.n., który zawiera ramowy plan nauczania dla gimnazjum zostało określone, że w gimnazjum w trzyletnim okresie nauczania wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowi różnicę między sumą godzin wynikającą z pomnożenia tygodniowych wymiarów godzin określonych w ust. 2 pkt 1 przez faktyczną liczbę tygodni, w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych, a sumą godzin określonych w ust. 1 pkt 1.
Zatem wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych powinien być obliczony w następujący sposób: (29h 30h 31h) x 35 tygodni - (450h 450h 30h 30h 190h 65h 130h 130h 130h 130h 385h 65h 385h 30h 65h 65h 95h) = 3150h - 2825h = 325h. Należy przy tym pamiętać, że minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w gimnazjum została obliczona na 32–tygodniowe lata szkolne, będące wystarczającym czasem na realizację programów nauczania. Natomiast w każdym roku szkolnym jest ok. 35-36 tygodni nauki. Pozostałe 3-4 tygodnie nauki, dyrektor szkoły będzie przeznaczał na kontynuowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w systemie klasowo-lekcyjnym bądź w innej formie.
 
Dodatkowo do wymiaru godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych należy doliczyć godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b), czyli na zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Jednak ten wymiar godzin ze względu na różne zatrudnienie w poszczególnych szkołach będzie określany przez dyrektora szkoły w każdym roku szkolnym.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Oświatowego>>