W kwestii samej rekrutacji zmieni się niewiele - rozporządzenie powiela obowiązujące rozwiązania. Utrzymano zasadę, że przy postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych zasadę, że kandydat może w nim maksymalnie uzyskać 200 punktów: maksymalnie 100 punktów za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia oraz maksymalnie 100 punktów za wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj:​ Rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty - przystąpi do niego 7,1 tys. uczniów z Ukrainy>>

 

Doprecyzowane przepisy

W projektowanym rozporządzeniu doprecyzowano liczbę punktów, jaką uczeń może uzyskać w kategorii "szczególne osiągnięcia" w zależności od uzyskanego tytułu i rodzaju zawodów wiedzy w jakich go zdobył oraz liczby zdobytych tytułów. Jak podano w uzasadnieniu "brak takiego doprecyzowania budzi wiele kontrowersji wśród kandydatów oraz komisji rekrutacyjnych". W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wyniki przedstawione w procentach z egzaminów języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. Oznacza to, że maksymalnie za wynik egzaminu z języka polskiego uczeń może dostać 35 punktów, za wynik z egzaminu z matematyki również maksymalnie 35 punktów, a z języka obcego maksymalnie 30 punktów.

 

Przy przeliczaniu ocen ze świadectwa - uczeń może otrzymać maksymalnie do 18 punktów za oceny z języka polskiego, z matematyki, z dwóch przedmiotów wskazanych przy rekrutacji do danej szkoły do danego oddziału (za ocenę celującą – 18 punktów, bardzo dobrą – 17 punktów, dobrą – 14 punktów, dostateczną – 8 punktów, dopuszczającą – 2 punkty) - łącznie 72 punkty. 7 punktów uczeń może dostać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 3 punkty może otrzymać za aktywność na rzecz innych osób (wolontariat).

Uczeń może otrzymać też maksymalnie 18 punktów za "szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły", tj. za zdobycie tytułów finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu ponad wojewódzkim oraz laureatów i finalistów konkursów organizowanych przez kuratoria i turniejów, osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych. W projekcie określono też m.in. sposób ustalania punktacji dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, dla osób ubiegających się o przyjęcie do klasy dwujęzycznej, a także zasady powoływania i skład komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb jej pracy i zadania.