Czy, w świetle obowiązujących obecnie przepisów prawa, niewykorzystane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wyodrębnione uchwałą rady gminy, dyrektor szkoły może wykorzystać np. na zakup opału? Czy muszą one zostać przeniesione na inny paragraf przez radę gminy?

Odpowiedź:
Dyrektorzy szkół mogą dokonywać przeniesień na podstawie upoważnienia.

Uzasadnienie:
Zgodnie z zapisem art. 258 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, dalej - u.f.p., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd (w tym przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta) do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 u.f.p., z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień, o których mowa w pkt 2, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują o dokonanych przeniesieniach zarząd (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów