Artykuł pochodzi z serwisu Prawo oświatowe/ABC>>

Przesądza o tym art. 6a ust. 5 Karty Nauczyciela . Zadania i kompetencje organu prowadzącego w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły w przypadku przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 91d pkt 3 KN wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa.
Jeżeli postępowanie w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły nie zostało wszczęte na jego wniosek, dyrektor powinien być powiadomiony na piśmie o jego wszczęciu, co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny. Stanowi o tym § 8 ust. 5 w zw. z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1538).
Zgodnie z art. 6a ust. 7 w zw. z art. 6a ust. 2 KN postępowanie nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku przez uprawniony podmiot. Wspomniany 3-miesieczny okres przedłuża się o okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora szkoły, trwającej dłużej niż miesiąc, oraz o okresy ferii szkolnych ( § 8 ust. 5 w zw. z § 3 ust. 2 r.o.p.n. ). Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 8 ust. 5 w zw. z § 3 ust. 1 r.o.p.n. oceny nie można dokonać wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego dyrektora szkoły za okres stażu. Wobec powyższego wspomniany 3-miesięczny okres przedłuża się również do upływu rocznego okresu od ustalenia poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego dyrektora szkoły za okres stażu.

Więcej w serwisie Prawo oświatowe/ABC>>@page_break@

W toku postępowania organ prowadzący obowiązany jest zwrócić się do rady przedszkola, szkoły lub placówki oraz do zakładowych organizacji związkowych o przedłożenie opinii w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły ( art. 6a ust. 7 KN ). W przypadku oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli oraz dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych organ prowadzący powinien również zasięgnąć opinii rady programowej, o czym stanowi § 8 ust. 4 r.o.p.n. Ww. opinie powinny być wyrażone na piśmie.
Stosując odpowiednio § 4 r.o.p.n. , organ prowadzący na wniosek ocenianego dyrektora szkoły zasięga opinii właściwego doradcy metodycznego na temat pracy dyrektora szkoły, a w przypadku braku takich możliwości – opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Natomiast jeżeli ocenianym dyrektorem jest dyrektor zakładu kształcenia nauczycieli lub publicznego kolegium pracowników służb społecznych – dyrektor zasięga opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego. O wyrażenie opinii przez odpowiedni podmiot (spośród wyżej wymienionych) organ prowadzący może się zwrócić również z własnej inicjatywy, tj. bez wniosku ocenianego dyrektora szkoły. Ponieważ wskazany przepis stosuje się odpowiednio w przypadku oceny pracy dyrektora szkoły, opinia powinna obejmować wyłącznie ocenę zadań dyrektora szkoły jako nauczyciela (realizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez dyrektora bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz). Nie powinna zaś obejmować oceny zadań dyrektora szkoły jako organu kierującego przedszkolem, szkołą lub placówką.

Więcej w serwisie Prawo oświatowe/ABC>>