Z początkiem 2017 roku zmienione zostały niektóre regulacje ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) – dalej KN – dotyczące zasad przeprowadzania oceny pracy. Równocześnie weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.12.2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 2035) – dalej r.o.p.n.,
Najważniejsza nowość wprowadzona od 1.01.2017 r. polega na zmianie podmiotu przeprowadzającego ocenę dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie dyrektorskich obowiązków. Do 31.12.2016 r. oceny tej dokonywał organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Obecnie zgodnie z art. 6a ust. 6 KN robi to organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny – tenże organ.


Ocena dyrektora szkoły jest dokonywana na podstawie art. 6a KN oraz nowego rozporządzenia z 9.12.2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Zgodnie z art. 6a ust. 7 KN dokonanie oceny musi zostać poprzedzone zasięgnięciem opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w szkole. Opinie te mają charakter niewiążący. Pamiętajmy też, że dyrektora można ocenić nie wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawo­dowego.
Kurator ma obowiązek dokonania oceny w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od złożenia wniosku przez jeden z następujących podmiotów:

  • samego dyrektora,
  • organ prowadzący szkołę,
  • radę szkoły,
  • radę rodziców.

Podobnie jak w przypadku nauczyciela, do trzymiesięcznego okresu na dokonanie oceny dyrektora nie wlicza się okresów: usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż miesiąc, ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego, a także urlopu wypoczynkowego (trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych) dyrektorów zatrudnionych w szkołach nieferyjnych.