Nauczyciel po urlopie dla poratowania zdrowia nie otrzymał od lekarza kierującego na urlop zaświadczenia, że może podjąć pracę, gdyż nie jest zakończone leczenie i tym samym nie dostanie od medycyny pracy zaświadczenia. Nauczyciel wcześniej nie przebywał na zasiłku chorobowym.
Czy w takiej sytuacji pracownik bez zaświadczenia od medycyny pracy może przejść bezpośrednio na zwolnienie lekarskie czy też musi zostać rozwiązany z nim stosunek pracy?
Urlop dla poratowania zdrowia kończy w dniu 31 sierpnia natomiast zwolnienie lekarskie byłoby od 1 września.

 
Nauczyciela należy skierować na badanie kontrolne i rozwiązać stosunek pracy, jeśli nauczyciel jest niezdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN, dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
Dyrektor ma obowiązek skierowania nauczyciela na badanie kontrolne, bez względu na wiedzę, jaką uzyskał od nauczyciela odnośnie jego stanu zdrowia. Badania kontrolnego nie może zastąpić informacja lub zaświadczenie wydane przez lekarza kierującego nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia, którym może być lekarz rodzinny bez uprawnień lekarza medycyny pracy. Wynik badania kontrolnego ma istotne znaczenie z punktu widzenia dalszego zatrudniania nauczyciela.

W 2015 r. mniej nauczycieli z prawem do urlopu dla poratowania zdrowia>>

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 27 ust. 3 KN, w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, dyrektor rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania albo umowy o pracę z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie.

Urlop dla poratowania zdrowia nie wstrzymuje awansu>>

Tylko gdyby nauczyciel najpierw wykorzystywał zwolnienia lekarskie trwające maksymalnie 182 dni (w przypadku zatrudnienia przez mianowanie) albo rok (gdy podstawę zatrudnienia stanowi umowa o pracę, a następnie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, wyjątkowo jego stosunek pracy mógłby być kontynuowany przez czas trwania urlopu, zaś dalej po urlopie - pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku badania kontrolnego pod koniec urlopu zdrowotnego ( art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 KN, art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 27 ust. 3 KN ).

Nawet trzeci urlop dla poratowania zdrowia, gdy lekarz tak postanowi>>

Ponieważ jednak nauczyciel przed urlopem zdrowotnym nie przebywał na zwolnieniu lekarskim, brak jest podstawy do kontynuacji zatrudnienia w przypadku, gdy lekarz medycyny pracy orzeknie, że jest niezdolny do pracy na stanowisku nauczyciela. Byłoby to możliwe w sytuacji, gdyby okazało się, że w czasie trwania urlopu nauczyciel zachorował na inną chorobę, która nie uniemożliwia zajmowania stanowiska nauczyciela; wówczas nauczyciel mimo konieczności skorzystania ze zwolnienia lekarskiego np. od dnia 1 września 2014 r. może uzyskać zaświadczenie o zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku od lekarza medycyny pracy.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

SN: można zwolnić nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia>>