W odróżnieniu od obecnych wymogów, dyplom magistra będą musieli posiadać również dyrektorzy i wicedyrektorzy techników, a także osoby zajmujące te stanowiska: w placówkach wychowawczych, placówkach kształcenia praktycznego. Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych będą natomiast musieli legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Dodano także wymóg posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (dotychczas dotyczyło to tylko nienauczycieli zajmujących stanowiska dyrektora i wicedyrektora).

W przypadku cudzoziemców konieczne będzie potwierdzenie znajomości języka na zasadach określonych w ustawie o języku polskim. Wprowadzono regulację, która pozwala osobom zajmującym stanowiska kierownicze, a niespełniającym nowych wymogów, dokończenie kadencji na dotychczasowych zasadach.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 1597).