Rozporządzenie ogranicza też liczbę uczniów, na których szkołą dostanie dotacje - liczba uczniów uczęszczających na pierwszy semestr, na których szkoła otrzymuje dotację w poszczególnych miesiącach innych niż pierwszy miesiąc tego semestru, nie może być większa niż 110 proc. liczby uczniów uczęszczających na ten semestr od początku. Nie dotyczy to placówek, w których liczba uczniów zwiększy się o nie więcej niż 30 uczniów w porównaniu do liczby uczniów tego semestru.

"Martwe dusze" w szkołach dla dorosłych zawyżają dotacje>>

 

Dotacja dla domów wczasów dziecięcych

W rozporządzeniu przyjęto też, że w przypadku ograniczenia funkcjonowania niepublicznego domu wczasów dziecięcych w całości, dotacja za liczbę dni ograniczenia jest równa iloczynowi liczby dni ograniczenia, liczby wychowanków i kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na wychowanka domu wczasów dziecięcych na dany rok dla powiatu.

Rozporządzenie dookreśla, że przez liczbę wychowanków należy rozumieć liczbę wychowanków przebywających  w domu  wczasów  dziecięcych  w odpowiednich  dniach  roku  2019,  na  których  wypłacono  dotację, a w przypadku niepublicznego domu wczasów dziecięcych, który rozpoczął funkcjonowanie po dniu 30 września 2020 r.  - 75 proc. planowanej liczby wychowanków.