Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej w danym miesiącu otrzymała dotację. Przedstawiając rozliczenie za ten miesiąc wykazała, że wydatków z otrzymanej dotacji miała więcej niż otrzymanej dotacji.
Czy taka sytuacja może mieć miejsce, czy może pod uwagę należy brać rozliczenie roczne?
Czy wydatki z dotacji w danym miesiącu mogą przewyższać kwotę dotacji udzielonej dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach publicznych?

Odpowiedź
Zasada udzielania dotacji dla szkół niepublicznych określona została zapisami w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dalej – u.s.o. Zgodnie z u.s.o. niepubliczne szkoły prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja ta ma charakter podmiotowy i podlega rozliczeniu przez organ, który jej udziela. W myśl art. 90 u.s.o. dotacja przysługuje w wysokości równowartości wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach publicznych.
Pojęcie wydatków bieżących należy rozumieć tak, jak definiuje je ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Zgodnie z art. 124 u.f.p. wydatkami bieżącymi są:- wynagrodzenia i uposażenia zatrudnionych osób oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;- zakupy towarów i usług;- koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły i realizacją jej zadań statutowych. Więcej>>