Uchwała dotyczy dotacji wypłacanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457). Rada Miejska w Jaworze ustaliła, że dotacji celowej przeznaczonej na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 przez żłobek lub klub dziecięcy "udziela się na dziecko zamieszkałe w Jaworze". RIO uznała taki zapis za niedopuszczalny, uznając, że przekracza on upoważnienie ustawowe.
"Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może wprowadzać w akcie prawa miejscowego zapisów wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego, którym jest ograniczenie podmiotowe dotacji." - orzekła Izba.

Warszawa chce od rodziców zwrotu kosztów za żłobki>>

Za niezgodne z prawem RIO uznała także postanowienie, według którego dotacją objęte były tylko placówki, które zapewniają dzieciom opiekę w wymiarze co najmniej pięciu godzin.
"Otrzymanie dotacji przez podmioty wymienione w tej ustawie, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, nie jest uwarunkowane ilością godzin, w ciągu których sprawowana jest opieka nad dziećmi." - podkreśliła RIO w uzasadnieniu.

Dotację na podręcznik można wyrównać bez zgody gminy>>

 

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachPolecamy publikację: "Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach">>