Proszę o podanie aktualnie wymaganej dokumentacji i procedur w zakresie awansu nauczyciela dyplomowanego.
Z dniem 1 grudnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1580) zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego - dokumentacja.
Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczyły w szczególności dokumentacji załączanej przez nauczyciela do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego - (§ 9 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.)
Zgodnie z wprowadzaną regulacją do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciel nie załącza planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu, a jedynie zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o tych dokumentach. Tym samym została wyraźnie oddzielona ocena dorobku zawodowego nauczyciela dokonywana przez dyrektora szkoły od oceny spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego dokonywanej przez komisje kwalifikacyjne i komisje egzaminacyjne. Ponadto uchylony został przepis stanowiący, iż do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciele mogą załączyć również inną dokumentację świadczącą o ich osiągnięciach zawodowych.
Podobnie jak przed zmianą przepisów nauczyciele mają obowiązek dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego (poświadczone kopie).
Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego załącza do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego następującą dokumentację:

1)
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
3) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;
4) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię.
Nieco inną dokumentację muszą przedstawić, nauczyciele którzy nie odbywają stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Oprócz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i akt nadania stopnia awansu zawodowego, nauczyciele ci powinni przedstawić zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy. Nauczyciela mianowani powinni przedstawić dokumentację, potwierdzającą spełnienie wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia. Dyrektorzy szkół przedstawiają poza sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy obejmującym w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły.
Nauczyciel mianowany, o którym mowa w art. 9e ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela - dyrektor szkoły, załącza do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego następującą dokumentację:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
3) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;
4) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię;
5) sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania;
6) wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły
Nauczyciele, którzy łączą odbywany staż z zatrudnieniem na stanowisku, na którym stażu odbywać nie muszą (art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela) do wniosku muszą dodatkowo załączyć zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji.
W przypadku nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela - nauczyciel, któremu w okresie stażu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy dołączyć następującą dokumentację:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
3) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;
4) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji;
5) sprawozdanie z okresu sprawowania funkcji dyrektora obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania;
6) wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły;
7) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;
8) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię.
Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego - procedury.
Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
W świetle art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego jest:
  • spełnianie wymagań kwalifikacyjnych;
  • odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
  • uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.
Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego składa się z dwóch etapów:
  • I etap (szkolny) - w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
  • II etap (zewnętrzny) - postępowanie administracyjne rozpoczynane na wniosek nauczyciela skierowany do organu nadzoru pedagogicznego; w toku tego postępowania komisja kwalifikacyjna - powołana przez organ nadzoru pedagogicznego - ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.