Nowelizacja ureguluje też kwestię wpisywania ocen z języków mniejszości narodowych - obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują tej kwestii. Nazwa zajęć umieszczana będzie w miejscu przeznaczonym na obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
Nowelizacja wprowadzi także odrębny wzór legitymacji wydawanej uczniom szkół policealnych dla młodzieży i słuchaczom szkół dla dorosłych. MEN chce pozbawić osoby skreślone z listy uczniów po pierwszym semestrze prawa do ulg na przejazdy komunikacją publiczną. Po zmianach szkoła potwierdzi ważność legitymacji dwukrotnie - do 1 marca i do 30 września.
Rozporządzenie określi zasady umieszczania na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w której jest nauczany język mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub język regionalny nazw zajęć edukacyjnych z języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego oraz z własnej historii i kultury mniejszości lub społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.
Większość przepisów wejdzie w życie w dniu ogłoszenia aktu w Dzienniku Ustaw.

Uczeń może mieć etykę i religię>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów