Czy pracownik administracji zatrudniony w szkole może otrzymywać dodatek kasjerski, jeżeli zajmuje się sprawami finansowymi związanymi ze zbieraniem gotówki?


Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, niebędących nauczycielami (w tym składniki ich wynagrodzenia) określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).


Rozporządzenie to nie przewiduje dodatku kasjerskiego jako składnika wynagrodzenia pracownika samorządowego. W § 5a tego rozporządzenia przewiduje się, iż z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny. Dodatek ten przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony. Wydaje się, iż w przypadku, gdy pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w w.w. szkole, powierzono dodatkowe zadania, które wynikają z zawartego z pracodawcą stosunku pracy, np. zbieranie gotówki, to można mu z tego tytułu przyznać dodatek specjalny Jednakże należy podkreślić, że dodatkowe zadania powinny wynikać z łączącego pracownika i pracodawcę stosunku pracy.

Jeżeli w szkole został przyjęty regulamin wynagradzania pracowników innych niż nauczyciele, to należałoby ewentualnie posiłkować się przepisami tego regulaminu.