Do tej pory jednostki samorządy miały dużą swobodę w regulowaniu pensum ww. nauczycieli - spotykało się to ze sprzeciwem tak ich samych, jak i związków zawodowych, ponieważ niektóre organy prowadzące określały pensum nawet na 40 godzin tygodniowo. Od 1 września 2018 r. zmieniają się przepisy Karty Nauczyciela, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, wynosił będzie 22 godziny.

 


Nowy wykaz zadań nauczycieli poradni psychologicznych

Doprecyzowane zostanie także to, jakie zadnia będą wykonywać nauczyciele specjaliści. Listę określi rozporządzenie, które już opublikowano w Dzienniku Ustaw.

 

Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach pensum mogą zajmowować się:

  • prowadzeniem badań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania i nauczania, z wyjątkiem udziału w posiedzeniach zespołów orzekających działających w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
  • prowadzeniem z uczniami, wychowankami, rodzicami i nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego.

 

Obowiązki nauczycieli specjalistów szczegółowo wskazane

Nauczyciele: pedagodzy psychologowie, logopedzi, terapeuci i doradcy zawodowi w przedszkolach, szkołach i placówkach w ramach pensum prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz wskazane w przepisach o pieczy zastępczej.

 

Oprócz tego w wykazie zadań specjalistów wymieniono zadania związane:

  • prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
  • udzielaniem uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
  • prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 

Rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów,logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>