Czy wicedyrektor może uczestniczyć w pracach komisji na stopień nauczyciela mianowanego, pod nieobecność dyrektora szkoły?
Wicedyrektor może uczestniczyć w pracach komisji egzaminacyjnej w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. Chociaż do składu komisji musi być powołany dyrektor.
Zgodnie bowiem z przepisami art. 9g ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) - dalej KN, komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) dyrektor szkoły;
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Konsekwentnie do regulacji zawartych w art. 7 ust. 1 KN, w myśl których dyrektor szkoły reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest przełożonym służbowym nauczycieli, w przepisach art. 9g KN ustanowiono obowiązek powołania dyrektora szkoły w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Należy jednak zwrócić uwagę, że Karta Nauczyciela nie wyłącza stosowania przepisów ustawy o systemie oświaty. Zgodnie zaś z przepisem art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w przypadkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.
Dyrektor szkoły, może upoważnić wicedyrektor, aby w jego zastępstwie wziął udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej. Ponieważ postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego poddane jest rygorom administracyjnym wynikającym z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno to być upoważnienie na piśmie.

Jan Chojnacki