Nauczycielka pracowała od 1 września 1987 r. do 31 sierpnia 1998 r., od 1 września 1988 r. do 31 sierpnia 1997 r. korzystała z urlopu wychowawczego, a od 1 września 1997 r. do 31 sierpnia 1998 r. z urlopu bezpłatnego udzielonego w związku opieką nad dziećmi (jedno z dzieci urodzone w 1990 r. posiada orzeczenie o niepełnosprawności).
Jakie z tych okresów zaliczane są do stażu pracy, a co za tym idzie do nagrody jubileuszowej?
Czy ten urlop bezpłatny także zaliczamy?
 
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
3) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
4) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
5) za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.
Nagrody jubileuszowe przysługują wszystkim nauczycielom objętym pełnym zakresem przepisów KN, bez względu na wymiar ich zatrudnienia.
Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Okresami tymi są w szczególności:
- urlop wychowawczy,
- służba wojskowa, pod warunkiem wskazanym w art. 120 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- praca w rolnictwie,
- okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Wobec powyższego zaliczyć należy tylko urlop wychowawczy.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>