Czy szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej może prowadzić zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury lub do egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu rocznych zajęć, tj. po radzie pedagogicznej klasyfikacyjnej?
W szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej można organizować dodatkowe zajęcia w formie fakultetów maturalnych bądź przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych określa § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami omawianego paragrafu w szkołach ponadgimnazjalnych: liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w ostatni piątek kwietnia.

Na podstawie § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) - dalej rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r., egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku - w okresie od maja do września. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym termin zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego, ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny. Natomiast egzamin zawodowy jest przeprowadzany, zgodnie z § 113 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r., jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego ustala i ogłasza na stronie internetowej dyrektor Komisji Centralnej nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Szkoły organizują dla uczniów dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie fakultetów maturalnych, pozwalające na powtórzenie materiału nauczania, sprawdzenie poziomu wiedzy z wybranego przedmiotu, poszerzające wiedzę zdobywaną w trakcie lekcji, przećwiczyć typowe zadania egzaminacyjne w konsultacji z nauczycielem.

Szkoły zawodowe umożliwiają również uczniom dodatkowe przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w celu przećwiczenia konkretnych zadań, wykonania pod nadzorem nauczycieli projektów stanowiących część egzaminu praktycznego.

Szkoły publiczne i niepubliczne mogą również organizować dla swoich uczniów zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury oraz egzaminu zawodowego po zakończeniu zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym szkół zawodowych.