Czy nauczycielowi należy doliczyć do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej okres zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS po ustaniu zatrudnienia?

Nauczycielka otrzymała świadectwo pracy w dniu zakończenia umowy o pracę, tj. 2 października 1997 r., natomiast od dnia 3 października 1997 r. do dnia 5 lutego 1998 r. otrzymywała zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
3) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
4) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
5) za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.
Nagrody jubileuszowe przysługują wszystkim nauczycielom objętym pełnym zakresem przepisów KN, bez względu na wymiar ich zatrudnienia.
Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Okresami tymi są w szczególności:
- urlop wychowawczy,
- służba wojskowa, pod warunkiem wskazanym w art. 120 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- praca w rolnictwie,
- okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych
Okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego przez ZUS po ustaniu stosunku pracy nie będzie już wliczany do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej, gdy formalnie osoba otrzymująca taki zasiłek nie jest już pracownikiem.
 
Odpowiedź pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>