Czy okres stanu nieczynnego (6 miesięcy) zalicza się do stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy?
Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) - dalej KN, nie może realizować zadań, o których mowa w przepisach § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) - dalej rozporządzenie, dlatego nie można zaliczyć okresu stanu nieczynnego do okresu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Zgodnie, bowiem z przepisami § 8 ust. 1 rozporządzenia nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Jeśli nauczyciel przez 6 miesięcy pozostawał w stanie nieczynnym, to jego staż ulegnie wydłużeniu o ten okres (6 miesięcy).
Zgodnie bowiem z przepisami art. 9d ust. 5 KN w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Pozostawanie w stanie nieczynnym nie jest co prawda w sposób literalny wymienione wśród przyczyn powodujących przedłużenie stażu, ale można by w omawianym przypadku zastosować odpowiednią interpretację ww. przepisu. Do dokonania takiej interpretacji upoważniony jest dyrektor szkoły oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, ponieważ za przebieg stażu - również za ustalenie terminu jego zakończenia - odpowiada dyrektor szkoły lub placówki, w której nauczyciel odbywa staż. Natomiast zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół - sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

Jan Chojnacki