Czy odprawę z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, wypłaca się nauczycielowi 31 sierpnia zgodnie z obowiązującą w tym dniu stawka wynagrodzenia zasadniczego?
Nauczycielowi, którego stosunek pracy został wypowiedziany w trybie art. 20 KN należy z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia wypłacić odprawę pieniężną obliczoną w oparciu o miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przysługującą nauczycielowi w tym dniu.
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, którego stosunek pracy został rozwiązany w okolicznościach wymienionych w art. 20 KN przysługuje odprawa pieniężna w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, a nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę - odprawa w wysokości jedno-, dwu- lub trzymiesięcznego wynagrodzenia w zależności od długości stażu pracy w tej szkole (art. 20 ust. 2 KN).
Ze względu na fakt, iż odprawa przysługuje w związku z rozwiązaniem stosunku pracy to prawo do niej powstaje z upływem okresu wypowiedzenia, a więc w dniu rozwiązania stosunku pracy (jeżeli okres wypowiedzenia nie został skrócony jest to dzień 31 sierpnia). Za ewentualne opóźnienie wypłaty nauczycielowi przysługują odsetki naliczane od dnia następującego po dniu ustania stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1999 r., I PKN 320/99, PPiPS 2001, nr 1, poz. 39).

Łukasz Pater