Jesteśmy niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej.
Czy dotyczy nas obowiązek prowadzenia zajęć z języka polskiego w oparciu o starą i nową podstawę programową?


Stosujecie Państwo dotychczasową podstawę kształcenia ogólnego, "nowa podstawa" będzie obowiązywała w zależności od typu szkoły od roku szkolnego 2012/2013 lub 2015/2016.
Straciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm).
Zgodnie z postanowieniami § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) - dalej r.p.p., podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, która zawarta jest w załączniku nr 4 do r.p.p., przeznaczona jest dla klas I liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum w roku szkolnym 2012/2013. Przepis § 7 r.p.p. stanowi, iż w klasach I uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego stosuje się omawianą podstawę kształcenia ogólnego od roku szkolnego 2015/2016. Natomiast w pozostałych klasach liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum oraz uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego używa się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, zawartą w załączniku nr 4 do r.p.p.
Na podstawie § 9 r.p.p. podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół policealnych, określoną w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2009/2010.

Bożena Barszczewska