Nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby (182 dni) od 31 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2011 r. Obecnie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2012 r. Stan jej zdrowia nie pozwala wrócić do pracy i stara się o rentę chorobową. Z dniem 31 lipca 2012 r. otrzyma świadectwo pracy. Czy należy jej się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Nauczycielce przysługuje ekwiwalent pieniężny za 25 dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w 2011 r.

Wprawdzie w pytaniu tego nie określono, ale należy przyjąć, iż dotyczy ono nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej. Prawo do urlopu wypoczynkowego należy ustalić w odniesieniu do 2011 r. i 2012 r. W 2011 r. nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim do dnia 31 lipca, a następnie od 1 sierpnia na urlopie dla poratowania zdrowia. W myśl art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nauczycielowi placówki feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii letnich i zimowych. W sytuacji, gdy nauczyciel nie wykorzysta przysługujący mu urlop wypoczynkowy w całości lub w części w okresie ferii szkolnych z uwagi na (art. 66 ust. 1 KN): a) niezdolność do pracy wywołaną chorobą lub odosobnienie w związku z chorobą zakaźną; b) urlop macierzyński; c) odbywanie ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego nabywa prawo do urlopu uzupełniającego. Urlop uzupełniający udziela dyrektor szkoły nauczycielowi w roku szkolnym w wymiarze do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 KN). Wymiar urlopu należy obliczyć z uwzględnieniem ferii letnich i zimowych. Jeśli nauczyciel nie wykorzysta do najmniej 8 tygodni urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich to przysługuje mu urlop uzupełniający w wymiarze uzupełniającym" do 8 tygodni. Nauczycielka nie korzystała z urlopu wypoczynkowego w czasie ferii zimowych oraz częściowo w okresie ferii letnich (lipiec) z powodu choroby. Jednak od sierpnia (pozostały okres ferii letnich) przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia. W trakcie urlopu wypoczynkowego nie można nauczycielowi udzielić urlopu dla poratowania zdrowia.

Oznacza to, iż dyrektor szkoły nie może przydzielać dwóch różnych urlopów w tym samym okresie, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1988 r. (wyrok SN z dnia 10 lutego 1988 r. III PZP 4/88; LEX nr 55402). Termin urlopu dla poratowania zdrowia powinien zostać dostosowany do organizacji czasu pracy szkoły z uwzględnieniem okresu ferii letnich i zimowych. Urlop zdrowotny powinien, zatem zostać udzielony nauczycielowi po zakończeniu ferii letnich (np. od 1 września 2011 r.). Dotyczy to również 2012 r. W określonych sytuacjach (wskazanych wyżej) w razie niewykorzystania przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający. @page_break@ Jednak żadną z ww. okoliczności nie jest urlop dla poratowania zdrowia. Jeżeli okres urlopu zdrowotnego przypada na czas ferii letnich lub zimowych nauczycielowi nie przysługuje za ten okres uzupełniający urlop wypoczynkowy w trakcie roku szkolnego. Nauczyciel przebywając, bowiem na urlopie zdrowotnym w czasie ferii letnich lub zimowych nie pozbawia się również możliwości odpoczynku. Urlop zdrowotny gwarantuje nauczycielowi podobny odpoczynek, jak urlop wypoczynkowy. Odpowiednio zatem za 2011 r. nauczycielce przysługuje urlop uzupełniający do 8 tygodni (56 dni) pomniejszony o urlop wykorzystany w okresie sierpnia (31 dni), czyli 25 dni urlopu wypoczynkowego uzupełniającego.
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy przysługuje w sytuacji niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Prawo do niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego z chwilą rozwiązania stosunku pracy przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop (art. 66 ust. 2 KN). Dotyczy to również urlopu uzupełniającego, wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 6 października 2005 r. (wyrok SN z dnia 6 października 2005 r. I PK 72/05; OSNP 2006, nr 15-16, poz. 242). Ustanie w trakcie roku kalendarzowego stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony w szkole, w której organizacji przewidziano ferie, powoduje, że wymiar urlopu wypoczynkowego, do którego nauczyciel nabywa prawo z początkiem roku kalendarzowego, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu do liczby przepracowanych, w danym roku kalendarzowym, miesięcy przez nauczyciela. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 maja 2006 r. (uchwała SN z dnia 10 maja 2006 r. III PZP 3/06 Biul. SN 2006/5). Jeżeli nauczyciel nie wykorzystał przysługującego mu urlopu w okresie ferii, należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, ale nie więcej niż za 8 tygodni (art. 66 ust. 2 KN). W celu ustalenia liczby dni niewykorzystanego urlopu przyjmuje się, że nauczyciel ma prawo do 56 dni urlopu w roku kalendarzowym (7 dni x 8 tygodni).

W stosunku do nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony nie ma zastosowania zasada ustalania wymiaru urlopu w stosunku do liczby miesięcy prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym (art. 64 ust. 5 KN). Reguła ta ma zastosowanie wyłącznie do nauczycieli zatrudnianych na okres krótszy niż 10 miesięcy. Odpowiednio zatem dla celów obliczenia ekwiwalentu należy stosować przelicznik 12 miesięcy. Zatem za 2012 r. nauczycielce przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 56 dni/12 miesięcy x 7 miesięcy pracy = 33 dni. Od tego wymiaru należy odjąć urlop wypoczynkowy wykorzystany w okresie ferii zimowych i lipca 2012 r. (jak wskazano wyżej urlop zdrowotny pokrywa się z urlopem wypoczynkowym) i jest to łącznie 45 dni. Oznacza to, iż nauczycielka w 2012 r. wykorzystała należny urlop wypoczynkowy. Przysługuje jej zatem wyłącznie ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy uzupełniający za 2011 r. w wymiarze 25 dni.

 

 

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>