Nauczyciel zatrudniony poprzez mianowanie realizuje w ramach etatu zajęcia indywidualne rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 10 godzin z dzieckiem upośledzonym umysłowo, które obecnie przebywa w szpitalu. Nauczyciel nie realizuje zajęć i trudno przewidzieć, czy będzie mógł je realizować (stan dziecka jest bardzo ciężki).
Czy w takiej sytuacji można ograniczyć nauczycielowi etat w trakcie roku szkolnego z powodu braku dla niego części etatu?
Obniżenie pensum nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania powinno nastąpić od nowego roku szkolnego. W trakcie trwania roku szkolnego zmian stosunku pracy nauczyciela można dokonać tylko za porozumieniem stron.
Obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy z powodu częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania nie jest możliwe zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. W takich okolicznościach można nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania ograniczyć zatrudnienie do wymiaru nie niższego niż 1/2 pensum (art. 22 ust. 2 KN). Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela wiąże się z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia nauczyciela. Natomiast nie wiąże się ze zmianą podstawy nawiązania stosunku pracy. Jest to jedyna sytuacja, kiedy nauczyciel pomimo niepełnego wymiaru etatu zatrudniony jest nadal na podstawie mianowania. Powyższe wymaga jednak uzyskania zgody nauczyciela. Jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na ograniczenie wymiaru - rozwiązuje się z nim stosunek pracy w trybie art. 20 ust. 1 KN. Odpowiednio do powyższego ograniczenie wymiaru zatrudnienia (w związku z faktem, iż może wiązać się z rozwiązaniem stosunku pracy przy braku zgody nauczyciela) powinno nastąpić z początkiem roku szkolnego. Informacja o tym fakcie powinna zostać przekazana nauczycielowi nie później niż do końca maja danego roku szkolnego. Dzień 31 maja jest bowiem ostatni dniem kiedy można złożyć nauczycielowi wypowiedzenie stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 KN - w sytuacji, gdy nauczyciel nie wyrazi zgody na obniżenie pensum. Jeśli dyrektor szkoły nie dokona ww. czynności w określonym terminie w trakcie roku szkolnego (po dniu 1 września) można jedynie za porozumieniem stron dokonać zmian w stosunku pracy. Natomiast wręczenie kolejnego pisma o obniżeniu pensum będzie możliwe dopiero w następnym roku szkolnym.
 
Agnieszka Kosiarz