Czy nauczycielowi, który od 1 września zostanie nauczycielem zespołu szkół należy inaczej wyliczyć wypłatę zasiłku macierzyńskiego?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Aktualnie w gimnazjum jest jedna osoba na zasiłku macierzyńskim do stycznia 2015 r. Od 1 września 2014 r. powstanie zespół szkół z liceum. Czy zatem podstawa wypłaty tego zasiłku będzie taka sama czy od nowa się ją wylicza?

Odpowiedź:

Zmiana pracodawcy w sytuacji, gdy szkoła zostaje włączona do zespołu szkół, przy braku zmiany wymiaru czasu pracy nie spowoduje ponownego przeliczenia podstawy zasiłku.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 77, po. 512 z późn. zm.) podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres 12 miesięcy kalendarzowych przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie" wylicza się poprzez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika za okres 12 miesięcy (ewentualnie – okres krótszy) przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. Innymi słowy "przeciętne miesięczne wynagrodzenie" to iloraz wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika za okres 12 miesięcy (ewentualnie krótszy) i liczby miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

Zmiana wysokości wynagrodzenia bez równoczesnej zmiany wymiaru czasu pracy pozostaje bez wpływu na zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków. W myśl bowiem art. 36 ustawy zasiłkowej, podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego  okresu, podstawę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. 

Marta Handzlik, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 30 lipca 2014 r.

Data publikacji: 7 sierpnia 2014 r.