Czy nauczyciel mający ukończone studia podyplomowe Edukacja Obronna, w ramach których miał 49 godzin zajęć z ratownictwa przedmedycznego, ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy w liceum od 1 września 2010 r.?
Według mojej opinii nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe w zakresie edukacji obronnej nie będzie od 1 września 2010 r. posiadał wystarczających kwalifikacji do prowadzenia w liceum zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
W kontekście zadanego pytania należy pamiętać, że podstawa programowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uwzględnia edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie. Jak wynika z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy będzie posiadała osoba, która będzie legitymowała się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ww. ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wydanym na podstawie tych przepisów jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1132), które określa zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia tych zajęć oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do ich prowadzenia. Należy jednak pamiętać, że powyższe rozporządzenie weszło w życie dopiero z dniem 1 września 2009 r. Zatem uzyskiwanie przez nauczycieli zaświadczeń potwierdzających posiadanie przygotowania do prowadzenia tych zajęć edukacyjnych będzie możliwe dopiero od 1 września 2009 r. W związku z powyższym w nowym rozporządzeniu o kwalifikacjach nauczycieli zostało przewidziane, że przepis § 10 wchodzi w życie dopiero z dniem 1 września 2010 r. Na tej podstawie należy wnioskować, że nauczyciel, który ukończył studia podyplomowe w zakresie edukacji obronnej nie będzie 1 września 2010 r. posiadał wystarczających kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Krzysztof Lodziński