Czy nauczyciel posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: nauczanie fizyki i informatyki posiada kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów?
Studia podyplomowe trwały 3 semestry i łączna liczba godzin (teoria i praktyka) wyniosła 515 godz. Studia zostały ukończone w 2006 r.
Czy nauczyciel ten posiada kwalifikacje do nauczania fizyki i informatyki w gimnazjum?
Według mojej opinii osoba, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania fizyki i informatyki posiada kwalifikacje do nauczania w gimnazjum fizyki i informatyki.
Jak wynika z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach posiada m.in. osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) innym niż zgodnym z nauczanym przedmiotem (prowadzonymi zajęciami) lub na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych nie obejmuje treści nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć), ale wówczas musi dodatkowo ukończyć studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu (prowadzonych zajęć) oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. Z treści pytania wynika, że omawiana osoba ukończyła dodatkowo studia podyplomowe w zakresie nauczania fizyki i informatyki. W odniesieniu do studiów podyplomowych, to proszę zwrócić uwagę, że w nieobowiązującym już rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1655) - dalej r.s.k.n. zostało określone, że studia podyplomowe prowadzone są w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwają co najmniej trzy semestry. Jednocześnie w § 2 r.s.k.n. umieszczono zapis, że wymienione standardy kształcenia nauczycieli dotyczą studiów podyplomowych rozpoczynających się dopiero od roku akademickiego 2003/2004. Podobny zapis został również umieszczony w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110), z tą różnicą, że określone standardy kształcenia nauczycieli dotyczą studiów i studiów podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2004/2005. Z treści pytania wynika, że omawiany nauczyciel w 2006 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie nauczania fizyki i informatyki, które trwały 3 semestry, a ich łączny wymiar godzin wynosił 515 godzin. W związku z powyższym uważam, że ukończone przez omawianego nauczyciela studia podyplomowe nadają kwalifikacje do nauczania w gimnazjum fizyki i informatyki. Zakładam jednak, że autor pytania dobrze sprawdził przedstawione przez nauczyciela świadectwo i na pewno były to studia podyplomowe z zakresu nauczania fizyki "i" informatyki, a nie z zakresu nauczania fizyki "z" informatyką.

Krzysztof Lodziński