Czy nauczyciel mający ukończone policealne (nie pomaturalne) studium bibliotekarskie ma kwalifikacje do prowadzenia biblioteki szkolnej?

Nauczyciel posiada również wykształcenie wyższe pedagogiczne - kierunek j. polski.


Według mojej opinii nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdyż autor pytania nie podaje żadnych informacji o przebiegu pracy zawodowej tego nauczyciela. Aby jednoznacznie określić, czy omawiany nauczyciel posiada obecnie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza należy znać jego przebieg pracy zawodowej i jednocześnie pamiętać o zasadzie, że nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie danego rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym (od 1 września 2009 r.) określającym szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400). Jak wynika z § 6 tego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania w szkołach stanowiska nauczyciela-bibliotekarza posiada osoba, która ukończyła studia wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub osoba, która posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe (kurs kwalifikacyjny) w zakresie bibliotekoznawstwa lub pomaturalne studium bibliotekarskie. Jak zatem z tego wynika, zgodnie z przepisami zawartymi w tym rozporządzeniu, osoba, która ukończyła policealne studium bibliotekarskie nie posiada kwalifikacji do prowadzenia biblioteki szkolnej. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja wątpliwa związana z kwalifikacjami nauczyciela powinna być rozpatrywana indywidualnie, m.in. pod kątem zapisów rozporządzeń obowiązujących w dniu uzyskania przez nauczyciela mianowania (formy zatrudnienia). Niestety autor pytania nie podaje bliższych informacji o przebiegu pracy zawodowej tego nauczyciela i nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy na pewno po ukończeniu tego studium tych kwalifikacji nie posiada. Proszę bowiem zwrócić uwagę, że wprawdzie w poprzednim rozporządzeniu określającym kwalifikacje nauczycieli, wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza były podobne do aktualnie obowiązujących, to jednak w § 20 zostało określone, że nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Jest to bardzo istotny zapis, który może mieć zasadnicze znaczenie dla omawianego nauczyciela, gdyż dotychczasowe przepisy w tym przypadku to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. z 1991 r. Nr 98, poz. 433 z późn. zm.). Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia kwalifikacje do prowadzenia zajęć bibliotekarskich w bibliotekach szkolnych posiadała również osoba, która legitymowała się świadectwem dojrzałości i dyplomem policealnego studium bibliotekarskiego, a ponadto przygotowaniem pedagogicznym. Zatem, aby jednoznacznie określić, czy omawiany nauczyciel posiada obecnie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza należy znać jego przebieg pracy zawodowej i jednocześnie pamiętać o zasadzie, że nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie danego rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.


Krzysztof Lodziński