Czy nauczyciel, który ukończył studia wyższe magisterskie 27 września 2003 r. na Uniwersytecie im. A Mickiewicza na Wydziale Neofilologii - kierunek filologia w zakresie filologia rosyjska posiada wykształcenie pedagogiczne?

Na dyplomie nie ma wpisu, że były to studia o specjalności nauczycielskiej - jednak uczelnia wydała zaświadczenie, że podczas studiów student zaliczył przedmioty o charakterze pedagogicznym: psychodydaktykę (30 godzin), dydaktykę języka rosyjskiego (90 godzin), praktyki pedagogiczne odbywane w szkole (150 godzin).

Oceny, czy nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne dokonuje dyrektor szkoły, a nadzór w tym zakresie sprawuje kurator oświaty.
Przez przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) należy natomiast rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Ocena wymiaru i zakresu uzyskanego przygotowania pedagogicznego możliwa jest na podstawie wpisów zawartych w indeksie, wykazu przedmiotów realizowanych w trakcie studiów wydanego przez uczelnię wyższą lub zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie przygotowania pedagogicznego wydanego przez uczelnię wyższą.


Jan Chojnacki