Czy lekarz pierwszego kontaktu może orzec o potrzebie urlopu dla poratowania zdrowia na czas 3 tygodni (pobyt w sanatorium)?

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.
Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.
Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.
Urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony jednorazowo na okres nieprzekraczający jednego roku. Nie oznacza to, że musi być orzeczony na cały rok. O tym, na jaki okres należy udzielić urlopu dla poratowania zdrowia decyduje w orzeczeniu lekarz orzecznik. Nie ma więc przeszkód aby urlopu dla poratowania zdrowia udzielić nauczycielowi jedynie na trzy tygodnie.