Czy dyrektor placówki oświatowej, jaką jest powiatowe centrum edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, musi wprowadzić regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 Euro?
Przepisy obowiązującego prawa nie zawierają wprost podstawy prawnej regulującej obowiązek ustalenia przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych procedury udzielania zamówień publicznych poniżej 14.000 Euro. Ustalenie takiej procedury jest raczej realizacją zasad, które obowiązują w zakresie finansowania środków publicznych, a które zostały wyrażone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - dalej u.f.p.:
Jedna z nich wynika z art. 44 u.f.p. i stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych
Celów, a ponadto w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Należy również zwrócić uwagę na art. 47 u.f.p., zgodnie z którym podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
Realizacja wskazanych powyżej zasad powinna zostać zapewniona poprzez stosowanie m.in. procedury udzielania zamówień poniżej 14.000 Euro określonej przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych jako przez osobę, która kieruje działalnością tej jednostki i w świetle art. 53 u.f.p. jest odpowiedzialna za całość jej gospodarki finansowej.
W podstawie prawnej aktu regulującego procedurę udzielania zamówień poniżej 14.000 Euro należałoby wskazać wymienione powyżej przepisy.

Magdalena Fota