Od 1 września zmienił się dyrektor w szkole podstawowej. Zlecił on przeanalizowanie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje nauczycieli do nauczania określonych przedmiotów. Podczas analizy wykryto błąd w podstawie prawnej aktu nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego - nauczyciel po uzyskaniu awansu zawodowego podniósł kwalifikacje (magister), złożył wniosek o zmianę aktu nadania w związku z podniesieniem kwalifikacji zawodowych. W tym właśnie akcie popełniono błąd - podano podstawę prawną art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, zabrakło natomiast art. 9f ust. 1 KN. (Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2-4 KN, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.
W jaki sposób nowy dyrektor może naprawić ten błąd?
 
Zgodnie z art. 9b ust. 4 KN, nauczycielom spełniającym warunki określone w art. 9b ust. 1 KN oraz nauczycielom zatrudnionym w trybie art. 9a ust. 3 lub 4 KN, nadaje się stopień awansu zawodowego w drodze decyzji administracyjnej. Dlatego wzruszenie decyzji lub jej zmiana może nastąpić jedynie w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a.
Podanie niepełnej podstawy prawnej wydania decyzji administracyjnej nie stanowi przesłanki do stwierdzenia jej nieważności, na co wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 1997 r. (wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 1997 r. I SA/Kr 970/96). W przypadku braku określenia warunku wydania aktu nadania stopnia awansu zawodowego, o którym mowa w art. 9f ust. 1 KN (uzyskanie wyższego poziom wykształcenia), w jego uzasadnieniu, strona (nauczyciel) ma prawo zażądać wydania postanowienia o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści aktu na podstawie art. 113 § 2 k.p.a. Organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie wyjaśnienia jest organ, który wydał decyzję (akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela).
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>