Ustawa zmieni przepisy określające właściwość organów nadających stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Zgodnie z zakładanymi zmianami, stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nadawać będzie organ prowadzący, a nie jak do tej pory – organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Zaproponowano również zmiany w składzie osobowym komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne. W składzie komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego będzie zasiadał jeden ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a nie jak do tej pory dwóch ekspertów.
Z kolei w składzie osobowym komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego zasiądzie:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę – jako jej przewodniczący,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły,
4) dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Istotnym novum jest udział w charakterze obserwatora przedstawiciela rady rodziców. Zgodnie z proponowanym zapisem art. 9g ust. 4 KN w pracach komisji weźmie udział w charakterze obserwatora:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – o ile nie wchodzą w skład komisji,
2) przedstawiciel rady rodziców.
Zmieniona zostanie również właściwość organów sprawujących nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.
Nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez:
1) dyrektorów szkół oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 1-3 KN – sprawować będzie organ prowadzący szkołę,
2) komisje, o których mowa w art. 9g ust. 6a i 7a – sprawować będzie właściwy minister,
3) dyrektorów szkół artystycznych oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 3a – sprawować będzie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Czynności podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 KN będą nieważne. Nieważność czynności stwierdzana będzie w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ prowadzący lub właściwy minister.
Projekt ustawy przewiduje skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla niektórych nauczycieli.
Nowelizacja zakłada wprowadzenie zapisu art. 9a ust. 2a KN , zgodnie z którym osoba, legitymująca się co najmniej trzyletnim okresem prowadzenia zajęć w innej formie wychowania przedszkolnego (prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego), która w tym okresie nie była zatrudniona w szkole, posiadająca znaczący dorobek zawodowy uzyskuje z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego.
Ponadto proponuje się wprowadzenie korzystnych rozwiązań dla  nauczycieli posiadajacych staż pracy w innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zgodnie z projektowanym zapisem art. 9e ust. 1a KN , nauczyciel kontraktowy legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania, który w tym okresie nie był zatrudniony w szkole oraz posiada znaczący dorobek zawodowy, po nawiązaniu stosunku pracy w szkole, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego bez obowiązku odbywania stażu. Nauczyciele ci mogliby wystąpić z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego po nawiązaniu stosunku pracy w szkole.

Opis projektu nowelizacji Karty Nauczyciela znaleźć można tutaj, a także w miesięczniku "Dyrektor Szkoły": DS 10/2013 i DS 11/2013 .

Polecamy także: Wkrótce nauczyciele bez niektórych przywilejów

Zapraszamy na szkolenie o znowelizowanej Karcie Nauczyciela>>