Modyfikacja przepisów Karty Nauczyciela wprowadziła możliwość awansu zawodowego dla nauczycieli języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.

 

Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

 

Awans tak samo jak w krajowych szkołach

Przystąpienie do procedury awansu zawodowego jest dobrowolne. Ze względu na organizację nauczania w szkołach za granicą, do procedury awansu zawodowego będą mogli przystąpić nauczyciele posiadający kwalifikacje określone przepisach w sprawie kwalifikacji nauczycieli, uczący w szkołach za granicą przedmiotów zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami, niezależnie od formy zatrudnienia ani od liczby godzin zajęć prowadzonych tygodniowo.

 

Resort edukacji przydzieli nauczycielom rozpoczynającym staż opiekunów wybranych spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych rekrutujących się ze szkół w Polsce oraz szkół polskich.

Czytaj w LEX:

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego >

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego >

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego >

 

Egzamin także przez internet

Po zakończeniu stażu i uzyskaniu pozytywnej oceny stopnia realizacji planu rozwoju, nauczyciele będą mogli przystąpić do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją powoływaną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub jednostkę, której minister powierzy prowadzenie awansu zawodowego nauczycieli za granicą. W skład komisji wchodzić będą dwaj przedstawiciele ministra – jeden z nich pełnić będzie funkcję przewodniczącego, dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez ministra i opiekun stażu.

Sprawdź w LEX: Czy można przesunąć termin rozmowy kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego jeśli nauczyciel został objęty kwarantanną? >

Egzamin oraz rozmowę komisja będzie mogła przeprowadzić w formie wideokonferencji na platformie awansu zawodowego nauczycieli, przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w rzeczywistym czasie.

 

 

Preferencje dla doświadczonych nauczycieli

Ustawa wprowadza preferencyjne warunki dla nauczycieli z dłuższym stażem. Ci, spełniający wymogi kwalifikacyjne i posiadający dorobek zawodowy, którzy w ciągu ostatnich 10 lat przepracowali co najmniej 5 lat szkolnych będą mogli ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego.

Sprawdź w LEX: Czy okres zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela zalicza się do wymaganego okresu pracy w szkole do rozpoczęcia stażu na wyższy stopień awansu zawodowego? >

 

Z kolei nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne i posiadający dorobek zawodowy, którzy przepracowali w ciągu ostatnich 20 lat co najmniej 15 lat szkolnych, będą mogli ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. W obu przypadkach stopień awansu będzie nadawał minister lub jednostka, której minister powierzy prowadzenie awansu zawodowego nauczycieli za granicą, na podstawie analizy dokumentów potwierdzających posiadanie przez nauczyciela kwalifikacji, okres prowadzenia zajęć i dorobek zawodowy.

Sprawdź w LEX: W jakich przypadkach jest możliwość nadania od razu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego pracownikowi z uwagi na jego dorobek zawodowy? >

 

Plan rozwoju zawodowego

Według nowego rozporządzenia, nauczyciel przedkładają ministrowi plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole. Minister, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela, zatwierdza plan rozwoju zawodowego tego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. Nauczyciel musi poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniem ministra i ponownie przedłożyć go ministrowi w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych.

 

Sprawdź w LEX: Czy możliwe jest zorganizowanie komisji egzaminacyjnej i wydanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego do 31 sierpnia, jeżeli nauczyciel kontraktowy złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 1 lipca? >

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego albo postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego i mianowanego – także kopię aktu nadania tego stopnia;
  2. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, wraz z kopiami opinii,
  3. kopię pozytywnej oceny realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela szkoły za granicą

Sprawdź w LEX: Jaka jest procedura postępowania komisji kwalifikacyjnej jeżeli nauczyciel nie stawi się na egzamin o awans zawodowy dla nauczyciela mianowanego? >