O sposobie przeprowadzania zmian w arkuszu, przesądzają zapisy § 17 ust. 8 i 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649).

Arkusz organizacyjny 2017 - nowe przepisy wciąż budzą kontrowersje>>

Przepisy r.s.o. wyraźnie oddzielają zasady aneksowania arkuszy uzależniając sposób ich dokonywania w zależności od daty przeprowadzania zmian. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września:
1) opinie związków zawodowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian;
2) organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Arkusz organizacyjny 2017: więcej danych do wpisania>>

Natomiast, w przypadku gdy zmiany do arkusza są wprowadzane po 30 września danego roku, wówczas organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Jak wynika z powołanych regulacji, w przypadku, gdy aneksowanie arkusza następuje po 30 września danego roku, wówczas dyrektor szkoły lub przedszkola nie zasięga opinii zakładowej organizacji związkowej, z kolei, organ prowadzący nie zasięga opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Reforma edukacji: większość szkół z tym samym imieniem>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów