Autorzy ogłoszonego 31 sierpnia br. w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności dokumentu stanowczo sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd zmianom w prawie oświatowym, "zmierzającym do zniszczenia samodzielności polskiej szkoły i drastycznego pogorszenia warunków nauczania".  

Czytaj: 
Ostatnie dni na konsultacje "Lex Czarnek">>
Minister: Zmiany nie zagrożą autonomii oświaty, bo autonomii nie ma>>

 

Współpraca, nie centralne sterowanie

Domagają się publicznej debaty o kierunkach rozwoju polskiej edukacji i programach wspierających szkoły, nauczycieli i uczniów. - W kolejnym roku pandemii, po kilkunastu miesiącach zdalnego nauczania, szkoła potrzebuje wsparcia i wspólnego działania, a nie centralnego sterowania i ideologicznej kontroli - stwierdzają sygnatariusze apelu. I zapowiadają ścisłą współpracę na rzecz budowy wolnej szkoły: samorządnej, demokratycznej i odpowiadającej na potrzeby młodych ludzi i wyzwania współczesnego świata. 

 


- Dobra, przyjazna szkoła, motywująca do samodzielnego twórczego myślenia, wychowująca otwartego człowieka i współtworzona przez różne środowiska – nauczycieli, rodziców, uczniów i organizacje pozarządowe oraz władze lokalne i centralne to podstawa demokratycznego społeczeństwa. Szkoła oparta na wzajemnym szacunku, z programem odpowiadającym na wyzwania współczesnego świata. Takie szkoły chcemy dla naszych dzieci, dla 4,6 miliona młodych Polek i Polaków! - czytamy w apelu

Jego autorzy stwierdzają, że z przerażeniem przyjmują zapowiedzi zmian w prawie oświatowym. Według nich wprowadzenie propozycji MEiN w życie to: 

 • odebranie naszym dzieciom wolności wyboru i krytycznego myślenia,
 • cofnięcie ich do okresu minionego stulecia 
 • nauka nietolerancji, oportunizmu i konformizmu
 • nałożenia kontroli partyjnej na nauczycieli i dyrektorów 
 • drastyczne ograniczenie autorskich programów, dostosowanych do potrzeb różnych uczniów, ograniczenie zajęć i programów dodatkowych
 • odebranie rodzicom i samorządom jakiegokolwiek wpływu na szkołę 
  stworzenie partyjnej szkoły strachu, kontroli i donosów 

 

- Apelujemy o zaniechanie prac nad zmianami dewastującymi polską szkołę! Jednocześnie apelujemy o szerokie konsultacje i dialog dla wypracowania programów wspierających polską szkołę, która jest w bardzo trudnej sytuacji po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii i boryka się z wieloma wyzwaniami oraz problemami uczniów i nauczycieli - napisano w dokumencie. 

Propozycja współpracy w budowie szkoły przyszłości

Podpisani pod apelem przedstawiciele władz samorządowych, środowisk szkolnych (nauczycieli, dyrektorów, rodziców, młodzieży), nauczycielskich związków zawodowych i organizacji społecznych deklarują, że będzą współpracować na rzecz budowy wolnej szkoły: 

 • Szkoły, która odpowiada na wyzwania i problemy XX wieku, uczy kreatywności, niezależności, krytycznego myślenia.
 • Szkoły samorządnej, demokratycznej, zakorzenionej i odwołującej się do lokalnej wspólnoty, czerpiącej z jej zasobów, tradycji, kultury. 
 • Szkoły otwartej i ciekawej świata, uczącej odwagi w podejmowaniu problemów globalnych i odpowiedzialności za dziejące się procesy. 
 • Szkoły, która odmienność traktuje nie jak zagrożenie lecz zasób, widząc w różnorodności szansę na rozwój i wzbogacenie kraju. 
 • Szkoły, która pielęgnuje i realizuje wartości wielkiego zrywu Sierpnia 80: wolność słowa, sumienia, zrzeszenia; solidarność społeczną i solidarność międzynarodową; godność i szacunek dla drugiego człowieka, jego pracy i wysiłku; sprawiedliwość społeczną.