Drukuj
Dz.U.2017.2261
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 335 oraz z 2017 r. poz. 983) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie:

a) na wsparcie struktury organizacyjnej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej "wsparciem funkcjonowania", oraz na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działań planu działania, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt (iv) rozporządzenia nr 1305/2013, zwanego dalej "planem działania", z wyjątkiem działań w ramach tego planu: "Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich", działania "Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania "Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy" oraz działania "Plan komunikacyjny PROW 2014-2020" - limit ten wynosi nie więcej niż 75% tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania "Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich" w ramach planu działania - limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a,

c) na realizację operacji w ramach działania "Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania "Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy" w ramach planu działania - limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a, z czego na realizację operacji:

– zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi co najmniej 40% tych środków,

– własnych beneficjenta - limit ten wynosi nie więcej niż 60% tych środków;",

b) po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

"1c) w przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego:

a) na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi nie więcej niż 50% tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania "Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich" w ramach planu działania - limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji w ramach działania "Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania "Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020, oraz ułatwianie tej współpracy" w ramach planu działania - limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania, z czego na realizację operacji:

– zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich - limit ten wynosi co najmniej 40% tych środków,

– własnych beneficjenta - limit ten wynosi nie więcej niż 60% tych środków;";

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJETÓW

Lp.BeneficjentWysokość limitów

dostępnych środków

(w euro)

1Samorząd województwa dolnośląskiego6 261 859
2Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego6 186 548
3Samorząd województwa lubelskiego7 337 765
4Samorząd województwa lubuskiego5 690 061
5Samorząd województwa łódzkiego6 224 456
6Samorząd województwa małopolskiego6 934 979
7Samorząd województwa mazowieckiego9 301 442
8Samorząd województwa opolskiego5 570 552
9Samorząd województwa podkarpackiego7 250 438
10Samorząd województwa podlaskiego6 348 735
11Samorząd województwa pomorskiego5 949 623
12Samorząd województwa śląskiego6 288 439
13Samorząd województwa świętokrzyskiego6 050 691
14Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego6 216 297
15Samorząd województwa wielkopolskiego7 027 921
16Samorząd województwa zachodniopomorskiego5 955 736
17Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa5 883 508
18Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa47 733 481
19Ministerstwo Finansów2 000 000
20Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi60 764 224
21Prezes Urzędu Zamówień Publicznych208 680
22Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza1 870 661
23Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA220 000
Razem223 276 096
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014-2020 W PODZIALE NA BENEFICJETÓW

Lp.BeneficjentWysokość limitów

dostępnych środków

(w euro)

1Samorząd województwa dolnośląskiego1 954 004
2Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego2 038 846
3Samorząd województwa lubelskiego3 296 554
4Samorząd województwa lubuskiego1 590 114
5Samorząd województwa łódzkiego2 061 382
6Samorząd województwa małopolskiego2 627 765
7Samorząd województwa mazowieckiego4 949 942
8Samorząd województwa opolskiego1 456 887
9Samorząd województwa podkarpackiego3 079 479
10Samorząd województwa podlaskiego2 447 145
11Samorząd województwa pomorskiego1 723 342
12Samorząd województwa śląskiego2 049 120
13Samorząd województwa świętokrzyskiego1 879 768
14Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego2 332 145
15Samorząd województwa wielkopolskiego2 710 286
16Samorząd województwa zachodniopomorskiego1 894 350
17Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa460 116
18Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa887 207
19Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi38 990 000
20Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi422 508
21Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie7 457 000
22Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu800 000
23Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie800 000
24Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli800 000
25Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku800 000
26Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach800 000
27Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach800 000
28Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie800 000
29Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie800 000
30Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale800 000
31Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie800 000
32Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu800 000
33Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie800 000
34Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach800 000
35Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie800 000
36Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu800 000
37Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach800 000
38Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA893 792
Razem100 001 752
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).