Nadanie statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ZARZĄDZENIE Nr 272
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 oraz z 2022 r. poz. 2581 i 2640) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej "Urzędem", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. 
Statut określa organizację Urzędu oraz zadania i rozmieszczenie delegatur Urzędu, w tym obszar ich działania.
§  2. 
1. 
Sprawy wszczęte przez delegatury Urzędu zlikwidowane na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1667) i niezakończone do dnia ich likwidacji przejmują następujące komórki organizacyjne Urzędu:
1)
Delegatura Urzędu, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. a statutu, przejmuje sprawy prowadzone przez dotychczasową Delegaturę Urzędu w Bydgoszczy;
2)
Delegatura Urzędu, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. b statutu, przejmuje sprawy prowadzone przez dotychczasową Delegaturę Urzędu w Gdańsku;
3)
Delegatura Urzędu, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. c statutu, przejmuje sprawy prowadzone przez dotychczasową Delegaturę Urzędu w Katowicach;
4)
Delegatura Urzędu, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. d statutu, przejmuje sprawy prowadzone przez dotychczasową Delegaturę Urzędu w Krakowie;
5)
Delegatura Urzędu, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. e statutu, przejmuje sprawy prowadzone przez dotychczasową Delegaturę Urzędu w Lublinie;
6)
Delegatura Urzędu, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. f statutu, przejmuje sprawy prowadzone przez dotychczasową Delegaturę Urzędu w Łodzi;
7)
Delegatura Urzędu, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. g statutu, przejmuje sprawy prowadzone przez dotychczasową Delegaturę Urzędu w Poznaniu;
8)
Delegatura Urzędu, o której mowa w § 3 pkt 2 lit. h statutu, przejmuje sprawy prowadzone przez dotychczasową Delegaturę Urzędu we Wrocławiu;
9)
Departament Ochrony Konkurencji, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. i statutu, przejmuje prowadzone przez dotychczasową Delegaturę Urzędu w Warszawie sprawy z zakresu praktyk ograniczających konkurencję;
10)
Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. l statutu, przejmuje prowadzone przez dotychczasową Delegaturę Urzędu w Warszawie sprawy:
a)
z zakresu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
b)
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
2. 
Spory kompetencyjne w zakresie przejmowania spraw prowadzonych przez delegatury Urzędu zlikwidowane na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw rozstrzyga Prezes Urzędu.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2020 r. 1

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

§  1. 
1. 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Urzędem", zapewnia obsługę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Prezesem Urzędu".
2. 
Urząd działa pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa Urzędu, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami.
§  2. 
1. 
Prezes Urzędu kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów delegatur Urzędu, o których mowa w § 3 pkt 2, oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4.
2. 
Zakres czynności osób, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Prezes Urzędu.
3. 
Prezes Urzędu może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do dokonywania czynności prawnych i faktycznych, w określonych sprawach, w jego imieniu.
§  3. 
W skład Urzędu wchodzą:
1)
Centrala w Warszawie, zwana dalej "Centralą Urzędu";
2)
delegatury Urzędu:
a)
w Bydgoszczy,
b)
w Gdańsku,
c)
w Katowicach,
d)
w Krakowie,
e)
w Lublinie,
f)
w Łodzi,
g)
w Poznaniu,
h)
we Wrocławiu;
3)
laboratoria nadzorowane przez Prezesa Urzędu.
§  4. 
W skład Centrali Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Prezesa;
2)
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji;
3)
(uchylony);
3a)
Biuro Finansowe;
3b)
Biuro Administracyjne;”.
4)
Biuro Współpracy Międzynarodowej;
5)
Biuro Informatyki i Ochrony;
6)
Departament Komunikacji;
7)
Departament Prawny;
8)
Departament Analiz Rynku;
9)
Departament Ochrony Konkurencji;
10)
Departament Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym;
11)
Departament Kontroli Koncentracji;
12)
Departament Monitorowania Pomocy Publicznej;
13)
Departament Przewagi Kontraktowej;
14)
Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów;
15)
Departament Nadzoru Rynku;
16)
Departament Inspekcji Handlowej;
17)
Departament Laboratoriów;
18)
Departament Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych;
19)
Departament Wsparcia Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych;
20)
Departament Rozwoju Analiz.”;
§  5. 
1. 
Obszar działania delegatur Urzędu obejmuje:
1)
dla Delegatury Urzędu w Bydgoszczy - województwa: kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie;
2)
dla Delegatury Urzędu w Gdańsku - województwa: pomorskie i zachodniopomorskie;
3)
dla Delegatury Urzędu w Katowicach - województwa: śląskie i opolskie;
4)
dla Delegatury Urzędu w Krakowie - województwa: małopolskie i podkarpackie;
5)
dla Delegatury Urzędu w Lublinie - województwa: lubelskie i podlaskie;
6)
dla Delegatury Urzędu w Łodzi - województwa: łódzkie i świętokrzyskie;
7)
dla Delegatury Urzędu w Poznaniu - województwo wielkopolskie;
8)
dla Delegatury Urzędu we Wrocławiu - województwa: dolnośląskie i lubuskie.
2. 
Sprawy z obszaru województwa mazowieckiego w ramach zakresu zadań określonego w § 7 ust. 1 realizuje Centrala Urzędu.
§  6. 
Laboratoria nadzorowane przez Prezesa Urzędu działają jako wydziały w Departamencie Laboratoriów.
§  7. 
1. 
Delegatury Urzędu realizują, na obszarze działania określonym w § 5 ust. 1, następujące zadania Prezesa Urzędu:
1)
sprawują kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
2)
prowadzą postępowania wyjaśniające;
3)
prowadzą postępowania antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję;
4)
prowadzą postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
5)
prowadzą postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
6)
prowadzą postępowania w sprawach kar pieniężnych;
7)
podejmują czynności związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji dotyczącym kar pieniężnych wynikających z decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu lub dotyczącym egzekucji kosztów postępowania przed Prezesem Urzędu;
7a)
przekazują zgłaszającemu informację o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 oraz z 2022 r. poz. 2581 i 2640), zwanej dalej "ustawą", wraz z uzasadnieniem;
8)
współpracują z wojewódzkimi inspektorami Inspekcji Handlowej, organami samorządu terytorialnego oraz z organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
9)
udzielają pomocy organom samorządu województwa i powiatu oraz organizacjom konsumenckim lub innym instytucjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, w zakresie wynikającym z rządowej polityki konsumenckiej;
10)
przedstawiają sądowi istotny dla sprawy pogląd w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów na podstawie art. 31d ustawy;
11)
występują do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów na podstawie art. 49a ustawy.
2. 
Delegatury Urzędu oprócz zadań, o których mowa w ust. 1, mogą załatwiać inne sprawy przekazane im przez Prezesa Urzędu.
§  8. 
1. 
Postępowania antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję prowadzi delegatura Urzędu, której obszar działania obejmuje siedziby przedsiębiorców będących stronami tych postępowań, z wyłączeniem postępowań w sprawach praktyk, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy, prowadzonych przez delegaturę Urzędu, której obszar działania obejmuje siedzibę przedsiębiorcy będącego organizatorem przetargu.
2. 
Postępowania, o których mowa w ust. 1, obejmujące obszarem działania województwo mazowieckie, prowadzi komórka organizacyjna Centrali Urzędu, do zakresu działania której należy prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję.
3. 
W przypadku gdy istnieją przesłanki uprawdopodobniające, że praktyki ograniczające konkurencję ujawniają się na rynku właściwym obejmującym terytorium całego kraju lub w jego znacznej części, właściwa w tych sprawach jest komórka organizacyjna Centrali Urzędu, do zakresu działania której należy prowadzenie postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję.
4. 
W przypadku gdy w sprawach praktyk ograniczających konkurencję powstaną wątpliwości co do prawidłowości przyporządkowania danej sprawy właściwej delegaturze Urzędu albo komórce organizacyjnej Centrali Urzędu, właściwą delegaturę Urzędu albo komórkę organizacyjną Centrali Urzędu wskazuje Prezes Urzędu.
§  9. 
1. 
Postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone prowadzi delegatura Urzędu, której obszar działania obejmuje siedzibę przedsiębiorcy naruszającego zakaz, o którym mowa w art. 23a ustawy.
2. 
Postępowania, o których mowa w ust. 1, obejmujące obszarem działania województwo mazowieckie, prowadzi komórka organizacyjna Centrali Urzędu, do zakresu działania której należy prowadzenie postępowań w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
3. 
W przypadku gdy istnieją przesłanki uprawdopodobniające, że postanowienia, o których mowa w art. 23a ustawy, są stosowane we wzorcach umów zawieranych z konsumentami na całym rynku krajowym lub w jego znacznej części, właściwa w tych sprawach jest komórka organizacyjna Centrali Urzędu, do zakresu działania której należy prowadzenie postępowań w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
4. 
W przypadku gdy w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone powstaną wątpliwości co do prawidłowości przyporządkowania danej sprawy właściwej delegaturze Urzędu albo komórce organizacyjnej Centrali Urzędu, właściwą delegaturę Urzędu albo komórkę organizacyjną Centrali Urzędu wskazuje Prezes Urzędu.
§  10. 
1. 
Postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prowadzi delegatura Urzędu, której obszar działania obejmuje siedzibę przedsiębiorcy stosującego praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.
2. 
Postępowania, o których mowa w ust. 1, obejmujące obszarem działania województwo mazowieckie, prowadzi komórka organizacyjna Centrali Urzędu, do zakresu działania której należy prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
3. 
W przypadku gdy istnieją przesłanki uprawdopodobniające, że praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów ujawniają się na całym rynku krajowym lub w jego znacznej części, właściwa w tych sprawach jest komórka organizacyjna Centrali Urzędu, do zakresu działania której należy prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
4. 
W przypadku gdy w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów powstaną wątpliwości co do prawidłowości przyporządkowania danej sprawy właściwej delegaturze Urzędu albo komórce organizacyjnej Centrali Urzędu, właściwą delegaturę Urzędu albo komórkę organizacyjną Centrali Urzędu wskazuje Prezes Urzędu.
§  11. 
Postępowania w sprawach kar pieniężnych prowadzi delegatura Urzędu albo komórka organizacyjna Centrali Urzędu prowadząca postępowanie, w związku z którym wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
§  12. 
Czynności związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji dotyczącym kar pieniężnych wynikających z decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu lub dotyczącym egzekucji kosztów postępowania przed Prezesem Urzędu podejmuje komórka organizacyjna Centrali Urzędu albo delegatura Urzędu prowadząca postępowanie, w związku z którym wydano tę decyzję lub w związku z którym wydano postanowienie o kosztach.
§  13. 
1. 
Delegatura Urzędu może:
1)
prowadzić postępowania wyjaśniające obejmujące przedsiębiorców mających siedziby poza obszarem działania tej delegatury,
2)
występować, na podstawie art. 49a ustawy, w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów do przedsiębiorców mających siedziby poza obszarem działania tej delegatury

- jeżeli cel lub charakter tych postępowań albo spraw tego wymaga.

2. 
Właściwa komórka organizacyjna Centrali Urzędu może:
1)
prowadzić postępowanie wyjaśniające na obszarze działania delegatury Urzędu lub delegatur Urzędu,
2)
występować, na podstawie art. 49a ustawy, w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów do przedsiębiorców mających siedziby na obszarze działania danej delegatury Urzędu

- jeżeli cel lub charakter tych postępowań albo spraw tego wymaga.

§  14. 
Prezes Urzędu może sprawę:
1)
należącą do obszaru działania delegatury Urzędu przekazać do załatwienia innej delegaturze Urzędu lub komórce organizacyjnej Centrali Urzędu;
2)
realizowaną przez komórkę organizacyjną Centrali Urzędu przekazać do załatwienia wskazanej delegaturze Urzędu.
§  15. 
Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Centrali Urzędu oraz delegatur Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Urzędu na wniosek dyrektora generalnego.
§  16. 
Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Urzędu, o których mowa w § 3 pkt 2 oraz w § 4, rozstrzyga Prezes Urzędu.
§  17. 
1. 
Prezes Urzędu może tworzyć komisje, rady i zespoły jako organy opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład, zakres zadań i tryb pracy.
2. 
Prezes Urzędu może tworzyć w Urzędzie, na czas określony lub nieokreślony, zespoły do wykonywania zadań wykraczających poza zakres zadań poszczególnych delegatur Urzędu lub komórek organizacyjnych Centrali Urzędu, określając ich nazwę, skład, zakres zadań i tryb pracy.
1 Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. z 2018 r. poz. 208 i 659 oraz z 2019 r. poz. 750), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1667).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023