Regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.307
UCHWAŁA Nr 46/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 227).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH POWOŁANYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§  1.  Okręgowa komisja wyborcza, zwana dalej "komisją", wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), stosując wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej.
§  2.  Komisja rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego komisji lub jednego z jego zastępców.
§  3.  Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające z jej zadań, przewodniczącemu, zastępcom przewodniczącego, członkom komisji, sekretarzowi komisji.
§  4. 
1.  Na pierwszym posiedzeniu, które z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej organizuje dyrektor właściwej miejscowo dla siedziby komisji delegatury Krajowego Biura Wyborczego, komisja:
1) wybiera I i II zastępcę przewodniczącego;
2) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
3) ustala sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.
2.  Komisja wybiera przewodniczącego komisji, jeśli funkcji tej nie może pełnić komisarz wyborczy. W takim przypadku do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.
3.  Komisja powołuje pełnomocników do wypełniania zadań wyborczych, określając ich zakres.
§  5. 
1.  Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:
1) czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;
2) reprezentuje komisję na zewnątrz;
3) ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;
4) podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył, oraz pisma związane z działalnością komisji, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 11;
5) zleca wykonanie, w zakresie swojej właściwości, określonych zadań obsługującej komisję delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.
2.  W razie nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni I zastępca przewodniczącego, a w razie również jego nieobecności - II zastępca przewodniczącego.
§  6.  Do zadań sekretarza komisji należy:
1) zapewnienie obsługi organizacyjnej komisji;
2) przygotowywanie i przedstawianie komisji, po uzgodnieniu z jej przewodniczącym, projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych materiałów będących przedmiotem posiedzeń;
3) podejmowanie, w ustalonym przez komisję zakresie, współdziałania z wojewodą, organami jednostek samorządu terytorialnego i urzędnikami wyborczymi oraz konsulami i kapitanami statków, dla prawidłowego przebiegu prac przygotowawczych do wyborów;
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez komisję.
§  7. 
1.  Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach i innych pracach komisji.
2.  W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza komisji.
§  8. 
1.  Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
2.  Wybory przewodniczącego komisji, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 2, i zastępców przewodniczącego komisji odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
§  9.  W posiedzeniach mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.
§  10. 
1.  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1) porządek obrad;
2) imiona i nazwiska uczestników;
3) zwięzłą treść wystąpień;
4) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2.  Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3.  Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia.
4.  Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz komisji.
§  11.  Protokół zbiorczych wyników głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji obecni przy jego sporządzeniu.
§  12.  Uchwały komisji, protokół, o którym mowa w § 11, oraz - stosownie do decyzji przewodniczącego komisji - inne wydawane przez komisję dokumenty opatrywane są pieczęcią komisji.
§  13.  Komisja, sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego, m.in.:
1) występuje do właściwego komisarza wyborczego o uchylenie uchwał obwodowych komisji wyborczych podjętych z naruszeniem prawa lub niezgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej;
2) rozpatruje skargi na działalność obwodowych komisji wyborczych, występuje o usunięcie stwierdzonych uchybień oraz zawiadamia pisemnie skarżącego o rozstrzygnięciu i czynnościach podjętych w związku ze skargą.
§  14.  W przypadku konieczności zmiany w składzie komisji przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH POWOŁANYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§  1.  Obwodowa komisja wyborcza, zwana dalej "komisją", wykonuje swoje zadania określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), stosując się do wytycznych i innych uchwał oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. W razie wątpliwości komisja może zwracać się do okręgowej komisji wyborczej.
§  2. 
1.  Pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący komisji.
2.  W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego komisji.
§  3. 
1.  Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje:
1) komisarz wyborczy w obwodach utworzonych w kraju, a organizuje urzędnik wyborczy przy pomocy właściwego urzędu gminy;
2) konsul w obwodach utworzonych za granicą;
3) kapitan statku w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich.
2.  Na pierwszym posiedzeniu komisja:
1) wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę;
2) omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
3) ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.
3.  Wybór przewodniczącego komisji i oddzielnie jego zastępcy odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
4.  Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji uczestniczący w posiedzeniu.
5.  Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.
§  4. 
1.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej połowy swego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do ustalenia wyników głosowania w obwodzie w lokalu wyborczym muszą być równocześnie obecni członkowie obwodowej komisji wyborczej w liczbie stanowiącej co najmniej 2/3 jej pełnego składu, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.
3.  Rozstrzygnięcia komisji mogą mieć formę odrębnych uchwał bądź wpisów do protokołu.
4.  Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  5.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§  6. 
1.  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1) porządek obrad;
2) imiona i nazwiska uczestników;
3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2.  Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3.  Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.
§  7. 
1.  Protokół głosowania w obwodzie oraz kopie protokołu głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy ich sporządzaniu.
2.  Uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania bądź ustalenia jego wyników, wpisuje się do protokołu głosowania w obwodzie. W razie braku miejsca na formularzu protokołu dołącza się je jako załączniki do protokołu.
3.  Uchwały, protokoły głosowania i inne dokumenty komisji oraz wydawane karty do głosowania opatrywane są pieczęcią komisji.
§  8.  Komisja udziela informacji o wykonywaniu swoich zadań i udostępnia dokumentację członkom Państwowej Komisji Wyborczej i okręgowej komisji wyborczej oraz osobom przez nie upoważnionym.
§  9. 
1.  Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu jego wyników.
2.  W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym przewodniczącego komisji.
3.  W razie niewykonywania bądź niewłaściwego wykonywania obowiązków przez członka komisji komisarz wyborczy odwołuje go ze składu komisji.
§  10.  Komisja współdziała w wykonywaniu swoich zadań z urzędnikiem wyborczym oraz odpowiednio z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), konsulem bądź kapitanem statku, w szczególności w zakresie:
1) przygotowania i wyposażenia lokalu wyborczego do głosowania;
2) odbioru i zabezpieczenia kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzanych w alfabecie Braille'a, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów wyborczych;
3) przekazania protokołu głosowania w obwodzie do okręgowej komisji wyborczej;
4) zapewnienia środków łączności i transportu oraz pomocy niezbędnej do pracy komisji.
§  11.  W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji jej przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym komisarza wyborczego, za pośrednictwem urzędnika wyborczego, a gdy nie jest to możliwe - bezpośrednio.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.307

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Data aktu: 02/03/2020
Data ogłoszenia: 18/03/2020
Data wejścia w życie: 02/03/2020