Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.160
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE PROCESU TRENINGOWEGO Z KITEBOARDINGU" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności
Certyfikat ważny jest 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przeprowadzenie procesu szkoleniowo-treningowego dla minimum 30 osób w ciągu 3 lat oraz zaliczenie zestawu 1
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji
4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, 4 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" jest przygotowana do samodzielnego planowania, organizowania, realizowania i monitorowania zajęć z kiteboardingu, w tym prowadzenia zaawansowanych zajęć w różnych klasach kiteboardingu (w tym w klasach "Formula Kite" i "Twin Tip Racing"). Jest również przygotowana do planowania, prowadzenia i oceny procesu szkoleniowo-treningowego obejmującego przygotowanie sportowców do zawodów kiteboardingowych o randze pucharu Polski oraz pucharu świata. Selekcjonuje i wykorzystuje elementy gotowych planów szkoleniowych, uwzględniając zainteresowania, możliwości i potrzeby uczestników procesu szkoleniowo-treningowego. Posługuje się wybranymi przez siebie metodami i narzędziami pracy, dostosowując je do uwarunkowań rozwoju ontogenetycznego sportowców, celów i postępów treningowych. W odniesieniu do ramowego cyklu szkoleniowego przygotowuje konspekty jednostek treningowych, dobierając ćwiczenia do tematu zajęć i poziomu umiejętności sportowców oraz uwzględniając zmienność warunków atmosferycznych. Demonstruje i objaśnia ćwiczenia, nauczając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu dla wszystkich oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji. Nadzoruje technikę i sposób wykonywania ćwiczeń przez zawodników. Wykorzystuje jednostkę asekuracyjną z silnikiem z napędem powyżej 10 kW do prowadzenia asekuracji, szkoleń oraz akcji ratunkowej.
Zestaw 1. Podstawy procesu treningowego w różnych klasach kiteboardingu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia biologiczne podstawy planowania jednostek treningowych i procesu treningowego w kiteboardingu - opisuje narządy i układy człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu;

- opisuje ćwiczenia, nazywając ruchy w stawach oraz identyfikując zaangażowane mięśnie;

- identyfikuje sekwencje pozycja - ruch - siła człowieka i latawca występujące w czasie uprawiania kiteboardingu;

- wyjaśnia pojęcie sprawności fizycznej i poszczególnych zdolności motorycznych człowieka;

- wyjaśnia podstawowe zmiany zachodzące w układach człowieka pod wpływem wysiłku fizycznego, w szczególności w układzie krążeniowo-oddechowym;

- omawia krzywą intensywności zajęć;

- opisuje pojęcia i procesy z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego człowieka;

- wyjaśnia zasady planowania i korygowania planu treningowego;

- opisuje budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka w ontogenezie;

- opisuje znaczenie rejestrowania parametrów motoryczności zawodnika i wskazuje okoliczności, w których należy dokonać modyfikacji planu jednostek treningowych i procesu treningowego, m.in. w odniesieniu do zmiany środków lub zmiany celu.

Omawia zagadnienia psychospołeczne dotyczące uczestnictwa w jednostkach treningowych i procesie treningowym w kiteboardingu - omawia niezbędne elementy wstępnego wywiadu z zawodnikami przed rozpoczęciem jednostki treningowej;

- wymienia rodzaje informacji, które należy uzyskiwać od zawodników w trakcie realizacji zajęć jednostki treningowej, m.in. samopoczucie w trakcie realizacji zajęć, opinia o zajęciach;

- omawia korzyści z uczestnictwa w treningu w kontekście psychospołecznego funkcjonowania człowieka;

- omawia wpływ cech indywidualnych (np. poziom lęku, impulsywność, zapotrzebowanie na stymulację, motywację) na wybrane kategorie ćwiczeń.

Omawia zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w prowadzeniu jednostek treningowych i procesu treningowego w kiteboardingu - wymienia przeciwwskazania do uczestnictwa w jednostkach treningowych i w procesie treningowym;

- wymienia najczęściej występujące urazy i zagrożenia specyficzne dla uczestnictwa w różnych klasach kiteboardingu;

- wymienia sposoby prawidłowego zabezpieczania sportowców przed urazami i wypadkami (np. kask, kamizelka, rozgrzewka);

- omawia problematykę stosowania używek i środków dopingujących, suplementacji w sporcie oraz prowadzenia zdrowego trybu życia;

- identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia zawodnika wynikające z niewłaściwego wykorzystania przestrzeni i sprzętu, a także niewłaściwego prowadzenia jednostek treningowych i procesu treningowego (m.in. doboru intensywności i trudności ćwiczeń, techniki ćwiczeń);

- omawia zakres odpowiedzialności prawnej trenera;

- wymienia elementy wyposażenia trenera i zawodników oraz miejsca prowadzenia jednostki treningowej, które mają wpływ na bezpieczeństwo.

Omawia zasady teorii i metodykę planowania jednostek treningowych i procesu treningowego w różnych klasach kiteboardingu - charakteryzuje obszar zawodowy trenera sportu;

- omawia komponenty jednostek treningowych z kiteboardingu (m.in. treść, intensywność, objętość, częstotliwość) oraz uzasadnia ich dobór do zróżnicowanych potrzeb, możliwości i zainteresowań zawodników, jak również innych warunków (np. pogodowych, infrastruktury);

- charakteryzuje strukturę jednostek treningowych oraz rozróżnia cele i zadania dla ich poszczególnych części;

- omawia metody stosowane w realizacji jednostek treningowych w sporcie (m.in. metody nauczania ruchu, metody prowadzenia zajęć sportowych);

- charakteryzuje mezocykle, makrocykle, mikrocykle w procesie szkoleniowym;
- charakteryzuje środki stosowane w sporcie (m.in. ćwiczenia, środki metodyczne, w tym nowości technologiczne wspierające uczestnictwo w sporcie);
- wyjaśnia potrzebę stosowania zasad etycznych przy wykonywaniu zadań trenera kiteboardingu.
Zestaw 2. Planowanie jednostek treningowych z kiteboardingu w klasach "Formula Kite (FK)" i "Twin Tip Racing (TTR)"
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Dostosowuje plan jednostek treningowych w klasach FK i TTR do umiejętności zawodników oraz warunków atmosferycznych - omawia polski system i standard procesu szkolenia sportowców w klasach FK i TTR;

- ocenia poziom umiejętności zawodników w klasach FK i TTR na podstawie przeprowadzonego wywiadu (cele, doświadczenie, sprawność motoryczna);

- przystosowuje plan jednostek treningowych do umiejętności zawodników i warunków atmosferycznych.

Omawia zagadnienia związane z klasami FK i TTR - omawia klasy kiteboardingu;

- charakteryzuje zakres działania światowych organizacji kiteboardingu (w tym: World Sailing, IKA);

- omawia obowiązujące procedury startowe dla klas FK i TTR;

- omawia pojęcia dotyczące sprzętu stosowanego w klasach FK i TTR;

- omawia predyspozycje do uprawiania kiteboardingu w klasach FK i TTR;

- omawia zasady zachowania bezpieczeństwa związane z uprawianiem kiteboardingu w klasach FK i TTR;

- omawia podstawowe przepisy regatowe stosowane w czasie zawodów sportowych;

- omawia podstawowe warianty tras regatowych oraz ich ustawień w trakcie treningu, z uwzględnieniem reakcji na zmiany warunków pogodowych;

- omawia strategię i taktykę regatową w odniesieniu do zmienności warunków meteorologicznych, różnych lokalizacji akwenów i różnego rozstawienia tras do wyścigów;

- omawia zagadnienia związane z aerodynamiką oraz hydrodynamiką pozwalające wyjaśnić działanie sprzętu regatowego;

- omawia zasady serwisowania sprzętu wykorzystywanego w klasach FK i TTR;

- omawia dostępne regulacje sprzętu wykorzystywanego w klasach FK i TTR oraz potrafi wskazać, na jakie elementy wpłyną ich zmiany.

Przygotowuje konspekt jednostek treningowych w klasach FK i TTR - uwzględnia metodyczne, biologiczne i psychospołeczne podstawy planowania jednostek treningowych oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- dobiera sprzęt, miejsce i ćwiczenia, uwzględniając rodzaj akwenu, możliwości zawodników i warunki meteorologiczne (m.in. rodzaj, siła i kierunek wiatru, zmienność pogody);

- planuje przebieg jednostek treningowych, uwzględniając elementy takie, jak: treści zajęć, dozowanie ćwiczeń, chronologia ćwiczeń, wykorzystanie miejsca ćwiczeń, ustawienie zawodników;

- planuje zajęcia samodzielne oraz z udziałem pomocnika asystenta trenera;

- zapewnia zawodnikowi czas do samooceny.

Zestaw 3. Prowadzenie zajęć z kiteboardingu w klasach FK i TTR
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Naucza reagowania w sytuacjach awaryjnych podczas pływania w klasach FK i TTR - demonstruje akcję "self-rescue" z deską wyposażoną w hydroskrzydło i z latawcem komorowym;

- odzyskuje utraconą na wodzie deskę wyposażoną w hydroskrzydło;

- przeprowadza restart latawca komorowego na głębokiej wodzie;

- przeprowadza symulację wykonania akcji ratunkowej na jednostce asekuracyjnej wyposażonej w napęd powyżej 10 kW;

- demonstruje, w jaki sposób zwijać linki i latawiec komorowy po użyciu systemu bezpieczeństwa;

- demonstruje, jak należy zachowywać się na łodzi asekuracyjnej, wyposażonej w napęd powyżej 10 kW, w czasie sytuacji awaryjnych;

- opisuje postępowanie w sytuacji nagłych zmian warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu zawodników.

Prowadzi ćwiczenia z technik stosowanych w klasach FK i TTR, stosując zasady teorii i metodyki sportu - demonstruje i objaśnia sposób wykonywania ćwiczeń;

- instruuje werbalnie i niewerbalnie, posługując się uniwersalnym systemem znaków;

- pyta zawodników o ich odczucia;

- podaje zawodnikom wskazówki w celu poprawy efektów ćwiczenia;

- przeprowadza zajęcia z udziałem asystenta trenera.

Pływa na desce z hydroskrzydłem (FK) z masztem dłuższym niż 45 cm - omawia zasady wchodzenia w lewitację;

- wykonuje poprawny start na desce w obu kierunkach;

- pływa bez lewitacji na desce;

- przyjmuje poprawną pozycję podczas pływania;

- wprowadza w lewitację (żabkowanie) deskę;

- wykazuje się umiejętnością stałego, bezproblemowego pływania w lewitacji minimum przez 200 metrów, na wiatr i z wiatrem;

- wykonuje zwroty (sztag i rufa - w lewitacji lub gdy deska dotyka powierzchni wody);

- obsługuje latawiec komorowy (start, lądowanie).

Zestaw 4. Realizowanie procesu treningowego w oparciu o gotowe plany szkoleniowe we wszystkich klasach kiteboardingu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia sposoby ustawienia i konserwacji sprzętu - omawia sposoby przeprowadzania trymowania baru i ustawień latawca;

- omawia sposoby naprawiania latawca i deski;

- wymienia sposoby naprawy i wymiany niedziałających elementów baru i linek;

- omawia sposoby przygotowania powierzchni hydroskrzydła do treningu;

- wskazuje sytuacje, w których sprzęt wymaga profesjonalnej naprawy.

Organizuje proces treningowy w oparciu o gotowe plany szkoleniowe we wszystkich klasach kiteboardingu - ocenia możliwość przeprowadzenia jednostki treningowej w danym miejscu i w panujących warunkach meteorologicznych;

- przygotowuje miejsce do prowadzenia jednostki treningowej, uwzględniając możliwości zawodników;

- zabezpiecza akwen treningowy, wykorzystując flagi, boje oraz jednostkę asekuracyjną;

- rozstawia trasę w różnych wariantach;

- dobiera sprzęt do warunków atmosferycznych oraz osobniczych (m.in. dopasowuje sprzęt do wagi i wzrostu zawodnika);

- sprawdza stan techniczny sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia jednostek treningowych;

- sprawdza przygotowanie uczestników do udziału w jednostce treningowej;

- opisuje dostępne narzędzia teleinformatyczne (np. aplikacje komputerowe, mobilne) wspierające komunikację z zawodnikami i ułatwiające ich motywację do udziału w procesie treningowym;

- przygotowuje narzędzia do analizowania postępów w procesie treningowym w oparciu o informacje uzyskiwane z bieżącej i okresowej oceny sportowca zawodnika, m.in. stosuje dziennik treningowy.

Prowadzi proces treningowy w oparciu o gotowe plany szkoleniowe we wszystkich klasach kiteboardingu - sporządza tabelę analizy błędów;

- ustawia się względem grupy tak, aby umożliwić wszystkim zawodnikom dobrą widoczność prezentowanych ćwiczeń;

- egzekwuje prawidłowe ustawienie zawodników podczas wykonywania ćwiczeń;

- monitoruje samopoczucie zawodników, uwzględniając posiadane informacje dotyczące ich stanu zdrowia;

- monitoruje i w razie potrzeby modyfikuje intensywność ćwiczeń;

- monitoruje technikę wykonywania ćwiczeń i w razie potrzeby reaguje, stosując zmiany stopnia trudności lub zmieniając ćwiczenie;

- nadzoruje bezpieczne korzystanie ze sprzętu w czasie prowadzenia jednostki treningowej;

- reaguje w sytuacji zmiany warunków prowadzenia jednostki treningowej, np. przerywa prowadzenie lub zmienia sposób prowadzenia jednostki treningowej;

- systematycznie kontroluje liczbę zawodników na akwenie w czasie trwania jednostki treningowej.

Przygotowuje proces treningowy w oparciu o gotowe plany szkoleniowe we wszystkich klasach kiteboardingu - omawia założenia procesu treningowego;

- analizuje stan zdrowia i sprawność motoryczną zawodników na podstawie m.in. oceny postawy ciała, składu ciała, pomiaru tętna, wyników testów sprawnościowych i wydolnościowych, umiejętności w zakresie pływania;

- dostosowuje gotowy plan szkoleniowy w perspektywie długoterminowej do potrzeb zawodników i warunków prowadzenia jednostek treningowych;

- dostosowuje gotowy plan szkoleniowy w perspektywie krótkoterminowej do warunków oraz potrzeb i możliwości zawodników;

- periodyzuje proces treningowy;

- rozpisuje rozkład obciążeń treningowych;

- identyfikuje sytuacje wymagające konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin;

- planuje okresową kontrolę i ocenę postępów zawodników w procesie treningowym.

Wykorzystuje motorową jednostkę asekuracyjną do prowadzenia asekuracji, treningu oraz akcji ratunkowej - prowadzi jednostkę asekuracyjną;

- przed użyciem jednostki asekuracyjnej sprawdza jej wyposażenie oraz stan techniczny;

- przed wejściem zawodników do wody ustala awaryjne sygnały ostrzegawcze (flaga, gwizdek, sygnały wizualne) oraz znaczenie tych sygnałów;

- zachowuje bezpieczną odległość pomiędzy łodzią a zawodnikami;

- kontroluje na bieżąco bezpieczeństwo zawodników w wyznaczonej strefie;

- przeprowadza procedurę startowania i lądowania latawca z pokładu jednostki asekuracyjnej.

Wykorzystuje narzędzia komunikacji i motywacji - informuje o postępach w wykonywaniu ćwiczeń;

- mobilizuje do aktywności, m.in. stosuje zachęty słowne, pochwały, zmiany intonacji głosu oraz podkreśla korzyści wynikające z ćwiczeń;

- podsumowuje jednostkę treningową, podkreśla zrealizowane cele oraz motywuje do udziału w treningu.

Zestaw 5. Organizacja grupy szkoleniowej i promocja kiteboardingu
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje zagadnienia związane z organizowaniem grupy szkoleniowej w obszarze kiteboardingu - omawia zasady etyki pracy z grupą szkoleniową;

- omawia rolę otoczenia grupy szkoleniowej w procesie treningowym (m.in. rodzice i opiekunowie, klub sportowy);

- omawia metody naboru i selekcji uczestników do grupy szkoleniowej;

- omawia sposoby identyfikacji talentów wśród uczestników grupy szkoleniowej;

- omawia sposoby rozwijania talentów uczestników grupy szkoleniowej.

Charakteryzuje zagadnienia związane z promowaniem kiteboardingu jako sportu dla wszystkich oraz sportu ukierunkowanego na uzyskanie poziomu sportowego - wskazuje sposoby upowszechniania kiteboardingu jako sportu dla wszystkich (dla różnych grup wiekowych, rodzin, amatorów itp.);

- przygotowuje przykładowe oferty promocyjne programu treningu wstępnego kiteboardingu jako sportu dla wszystkich;

- omawia zasady zachęcania do podejmowania współzawodnictwa w kiteboardingu.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
1. Etap weryfikacji 1.1. Metody

Walidacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna - służy weryfikacji wiedzy dotyczącej uwarunkowań planowania i realizacji jednostek treningowych i procesu szkoleniowo-treningowego w różnych klasach kiteboardingu; z zakresu obsługi i doboru sprzętu, bezpieczeństwa; wyboru akwenu; znajomości ramowego cyklu szkoleniowego. Wiedza ma być weryfikowana w trakcie testu teoretycznego i rozmowy z komisją.

Część praktyczna - ma na celu weryfikację umiejętności pływania na desce z hydroskrzydłem "foil", obsługi sprzętu stosowanego w nauczaniu kiteboardingu, obsługi i wykorzystania systemów bezpieczeństwa, stosowania metod "self-rescue" oraz umiejętności związanych z planowaniem i prowadzeniem jednostek treningowych oraz procesu treningowego. W części praktycznej stosuje się metodę obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączoną z wywiadem swobodnym.
Dopuszcza się stosowanie analizy dowodów i deklaracji. Dowodem na osiągnięcie efektów uczenia się związanych z planowaniem procesu szkoleniowo-treningowego są konspekty prowadzone dla potrzeb procesu szkoleniowo-treningowego w kiteboardingu. Dowodem na osiągnięcie efektów uczenia się walidowanych w części praktycznej jest licencja trenera Polskiego Związku Kiteboardingu wydana nie później niż trzy lata przed przystąpieniem kandydata do procesu walidacji. Efekt uczenia się "Pływa na desce z hydroskrzydłem (FK) z masztem dłuższym niż 45 cm" może być zaliczony, jeśli kandydat wylegitymuje się wynikami z zawodów pucharu krajowego lub międzynarodowego świadczącymi o ukończeniu przez niego co najmniej jednego wyścigu w klasie FK i jednego w klasie TTR.
Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest zaliczenie części teoretycznej. Część praktyczna musi nastąpić bezpośrednio po części teoretycznej. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procesu walidacji, w trakcie którego weryfikowane będą efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu" oraz "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu".
1.2. Zasoby kadrowe

Weryfikację przeprowadza komisja walidacyjna. W skład komisji wchodzą 3 osoby, w tym przewodniczący komisji.

Pierwszy członek komisji łącznie spełnia następujące wymagania:

- posiada tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej;

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (w tym egzaminowania) w zakresie szkolenia kadr w kiteboardingu w Polsce;

- jest autorem lub współautorem minimum 1 opublikowanej publikacji z zakresu kiteboardingu.

Drugi członek komisji łącznie spełnia następujące wymagania:

- posiada minimum 8-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych z kiteboardingu;

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie w sędziowaniu zawodów w kiteboardingu lub posiada doświadczenie na zawodach mistrzostw świata lub pucharu świata w kiteboardingu;
- jest autorem lub współautorem minimum 1 opublikowanego programu szkolenia w kiteboardingu.

Trzeci członek komisji łącznie spełnia następujące wymagania:

- posiada minimum 8-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń grupowych i indywidualnych z kiteboardingu;

- posiada minimum 5-letnie doświadczenie w organizowaniu pracy instruktorów kiteboardingu;

- jest autorem lub współautorem minimum jednego opublikowanego programu szkolenia w kiteboardingu.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Instytucja certyfikująca zapewnia salę, której organizacja musi umożliwiać każdej osobie przystępującej do walidacji samodzielną pracę, komputer z dostępem do Internetu, tablicę whiteboard - dużą.
Do przeprowadzenia części praktycznej weryfikacji instytucja certyfikująca musi zapewnić:

- dostęp do akwenu około 600 m x 400 m;

- kursantów, minimalna liczba: 1 kursant na 3 osoby przystępujące do walidacji;

- łódź motorową lub ponton typu "Rib" o minimalnej długości 5 m wyposażone w jednostkę napędową nie mniejszą niż 10 kW;

- latawce pompowane w rozmiarach: 5-8 m; 9-12 m, nie mniejszy niż 13 m (minimum dwukrotnie więcej latawców - latawiec komorowy 12 m lub większy;

- latawce treningowe;

- deski (długość ok. 140), minimalna liczba: 1 deska na 2 kandydatów;

- deski z hydroskrzydłem (wysokość masztu nie mniejsza niż 0,8 cm);

- pianki, kamizelki asekuracyjne, trapezy, kaski;

- flagi i boje do oznaczenia akwenu.

niż osób przystępujących do walidacji);
Sprzęt kiteboardingowy nie może być starszy niż dwuletni. Instytucja certyfikująca zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących przebiegu walidacji, w szczególności decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji.
2. Etapy identyfikowania i dokumentowania

Nie określa się wymagań.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Do walidacji może przystąpić osoba, która:

- posiada certyfikat kwalifikacji "Prowadzenie zajęć z kiteboardingu";

- przedstawi oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wodnych;

- legitymuje się poświadczeniem ukończenia kursu pierwszej pomocy.

Kurs musi obejmować: - kurs pierwszej pomocy z opatrywaniem poszkodowanego w warunkach akwenów wodnych; - reagowanie w przypadku omdlenia, napadu drgawkowego, złamania, zranienia; - resuscytację krążeniowo-oddechową w warunkach morskich; - transport poszkodowanego do brzegu; - wiedzę związaną z aspektami prawnymi dotyczącymi postępowania z osobami poszkodowanymi w wieku od 0 do 18 lat; - zagadnienia dotyczące procedur SAR (Search and Rescue) związanych z koordynacją ratownictwa wodnego (procedury SAR obejmują: - prawidłowe wzywanie służb ratownictwa wodnego, współpracę z wyżej wymienionymi służbami; - stosowanie kanałów ratunkowych i numerów ratunkowych używanych nad wodą; - używanie środków pirotechnicznych; - stosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych na wodzie; - sposoby zachowywania się osoby poszkodowanej przed wydobywaniem z wody);
- legitymuje się uprawnieniami pozwalającymi prowadzić jednostkę wodną z napędem powyżej 10 kW;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa, o których mowa w art. 46-49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468,

1495 i 2251), lub określone w rozdziale XIX i XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128);
- posiada aktualną polisę OC i NNW na czas trwania walidacji.
8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.160

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 17/01/2020
Data ogłoszenia: 07/02/2020
Data wejścia w życie: 07/02/2020